התמחרות אינטרנטית - זכויות במקרקעין בירושלים מכונס נכסים
זאב דסברג | עורך דין
יום שני, 29.8.22, 16:00 (שעון ישראל)

1. הח"מ מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין בשטח של כ-180מ"ר בקומות 1-2 שברחוב ריבלין 5, ירושלים הידוע כגוש 30035 חלקה 17 תתי חלקה 46 ו-63 (להלן- "הנכס").

2. הנכס יימכר במצבו כפי שהוא (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את הנכס, ואת הזכויות הנמכרות, את מצבו הפיזי התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש, הניצול ודרכי גישה, את כל המגבלות והנתונים החלים לרבות נושאי רישוי, תכנון, זכויות בניה, היטלים, אגרות וכיו"ב.

3. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב בצירוף ערבות בנקאית/המחאה בנקאית לפקודת הח"מ, בסך השווה ל- 10% מערך ההצעה, למשרדו של הכונס עד ליום 23/08/22 הח"מ רשאי להאריך מועד זה. התמחרות ביום 29/08/22. פרטים נוספים באפליקצית bidspirit. סכום מינימאלי להצעה 5 מליון ₪.

טופס ההצעה מצורף למודעה (להורדה)

4. מכירת הנכס אינה כפופה לדיני המכרזים: אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה ורשאי הם לערוך מו"מ נפרד עם מציעים אחרים הגם שלא הגישו הצעות כאמור, ו/או התמחרות עם המציעים השונים, בכל דרך הנראית להם ולפי שיקול דעתם הבלעדית, ו/או לבטל את ההתמחרות בכל שלב.

5. מועדי ביקור בנכס יתקיימו בתיאום מראש בלבד. פניות לח"מ באמצעות דוא"ל בלבד. המכירה הינה ללא תיווך.

6. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בירושלים.


זאב דסברג, עו"ד

כונס נכסים

קרן היסוד 25, ירושלים. דוא"ל daslaw40@gmail.com


למידע נוסף

זכויות בנכס, ירושלים, ברחוב ריבלין 5, קומות 1 ו-2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב ירושלים
כתובת ברחוב ריבלין 5, קומות 1 ו-2
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪5,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 23.8.22, 12:00
גוש 30035
חלקה 17
תת חלקה תתי חלקה 46ו-63
גודל 180 מ"ר
מסמכים:
נסח טאבו חלקה 17 תת חלקה 46
חוות דעת שמאי
נסח טאבו חלקה 17 תת חלקה 63
שמאות מעודכנת
מינוי כונס
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא