תאריך אחרון להציע הצעות - דירה החיפה מנאמנת
חיון, עבד, ערד | משרד עורכי דין
יום רביעי, 1.6.22, 14:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' אל מוהדי 21/03, בשכונת כבביר בחיפה

גוש: 12137 , חלק מחלקה: 7


פרטי הנכס

ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס המפורט כדלקמן:

דירת מגורים בקומה שניה (כ- 85 מ"ר) ושלישית (כ- 50 מ"ר) + מרפסת בשטח 25 מ"ר

ברח' אל מוהדי 21/03, שכונת כבביר חיפה, במקרקעין הידועים כגוש 12137 , חלק מחלקה 7 (להלן: "הנכס").


תנאי ההזמנה

הנכס נמכר במסגרת תיקי פש"ר 23752-02-17 המתנהלים בביהמ"ש המחוזי בחיפה.

הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי כפי שהוא (AS-IS) על המציע מוטלת החובה לבדוק על חשבונו ואחריותו את הזכויות בנכס, ובכלל זה את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, אפשרויות השימוש שלו, ומצב רישום הזכויות לגביו.

מסמכי הצעה והסכם מכר ניתן לקבל במשרד הנאמנת, עו"ד גלית טלי- ארד.


הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לנאמנת, עו"ד גלית טלי- ארד, בכתב על גבי טופס הצעה

עד ליום 01/06/22 בשעה 10:00, בצירוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% משווי ההצעה

ערוכה לפקודת הנאמן עו"ד גלית טלי- ארד,

הסכום המינימלי להצעה לא יפחת מ-1,000,000 ₪בהצעות בכתב, יפרט המציע את פרטיו האישיים ואת הסכום המוצע עבור הנכס. ההצעה תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

אין הח"מ כפוף לדיני המכרזים ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה

כלשהי, ויהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים ולקיים התמחרות לפי שיקול דעתו.

המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בו מתנהלים תיק הפש"ר.

הערובה תחולט ע"י הח"מ, במידה והזוכה אשר הצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו ו/או לא

ישלם את תמורת המכר עפ"י הצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר עפ"י דרישת הח"מ

וזאת כפיצוי מוסכם.


גלית טלי- ארד, עו"ד

נאמנת לנכסי החייב

רח' הבנקים 3 , חיפה 31103

048626383 :פקס 04-8660721 :טל 

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גלית טלי - ארד, עו"ד מחיון, עבד, ערד | משרד עורכי דין בטלפון 04-8660721

דירה, חיפה, רחוב אל מוהדי 21/03

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
שכונה שכונת כבביר
כתובת רחוב אל מוהדי 21/03
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.6.22, 10:00
גוש 12137
חלקה חלק מחלקה 7
הערות דירת מגורים בקומה שניה (כ- 85 מ"ר) ושלישית (כ- 50 מ"ר) + מרפסת בשטח 25 מ"ר
ברח' אל מוהדי 21/03,שכונת כבביר חיפה, במקרקעין הידועים כגוש 12137 ,חלק מחלקה 7
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא