התמחרות אינטרנטית - דירה ברמת גן מעיזבון
יום רביעי, 15.6.22, 10:00 (שעון ישראל)

מעיזבון – דירה ברמת גן

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס

1. מנהלי העיזבון של המנוחה צחלה מעלם ז"ל ת.ז. 049995129, בתמ"ש 19853-06-21, מפרסמים בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות מקרקעין של המנוחה בנכס כמפורט להלן (להלן: "הנכס"):

מקום הנכס: רח' שלם 29, רמת גן | גוש : 6142 | חלקה: 132 |  תת חלקה: 3 |          מספר חדרים : 3 | קומה: 2 | מספר קומות בבניין: 2 

2. הזכויות בנכס יימכרו במצבן הנוכחי AS IS. על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וע"י מומחים מטעמו, את הנכס ואת הזכויות הקיימות ו/או הפוטנציאליות שלו, לרבות בהיבט התכנוני, הפיזי והמשפטי בטרם יגיש הצעתו.

3. מנהלי העיזבון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שקיימים ו/או שיתגלו בזכויות ו/או בנכס ולא יהיו אחראים לתיאור הנכס ו/או מצבו ו/או בקשר לזכויות בו (לרבות עצם קיומן) או בקשר אליו ו/או כל דבר האמור בחוו"ד השמאי שתוצג בפני המתעניינים.

4. לקבלת מסמכי ההצעה וחוו"ד שמאי, יש לפנות באמצעות המייל בלבד לפי כתובות הדוא"ל: lior@shamir-law.com ;Israel@marklaw-office.com ; eden@kleiner.co.il.

5. שאלות או בירורים או תיאום ביקור בנכס, יש לתאם עם משרד מנהלי העיזבון

(אך ורק באמצעות הדוא"ל), ניתן יהיה לראות את הדירה במועדים הבאים בלבד:

ביום שישי 08.04.2022 בין השעות 10:00 ל-12:00 בלבד;

וביום שישי 15.04.2022 בין השעות 10:00 ל-12:00 בלבד;

6. על המציע לגבש הצעתו באופן עצמאי מבלי שהוא מסתמך על מידע או מצג כלשהו של מנהלי העיזבון. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרד עו"ד ליאור שמיר (רח' המסגר 42, קומה 5, בית דקר, תל אביב) או במשרד עו"ד ישראל מרק (רח' מצדה 7, (בסר 4), קומה 33, בני ברק) .

7. הצעות כאמור ניתן להמציא למשרדי מנהלי העיזבון

לא יאוחר מיום 08/06/22 בשעה 12:00.

8. את ההצעה יש להגיש באופן של מסירת טופס הצעה, לאחר השלמת פרטי המציע, פרטי ההצעה וסכום התמורה המוצעת, חתומים על ידי המציע כמפורט בטופס ההצעה שיישלח בחוזר לפונים לכתובות המייל שלעיל.

9. להצעה שפרטיה הושלמו והיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף כתנאי להשתתפות, המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונמית של בנק ישראלי בשיעור של 10% משווי ההצעה הכוללת, לפקודת עו"ד ליאור שמיר ועו"ד רחמים ישראל מרק ועו"ד עדן קליינר מנהל עזבון עבור צחלה מועלם ז"ל. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית יופקדו למשמרת בנאמנות בידי מנהלי העיזבון. כל מציע שיחזור בו מהצעתו לאחר שהגישה, או שלא ישלם את מלוא התמורה במועדה בהתאם להצעתו לאחר שזו אושרה, יחולטו ההמחאה הבנאית או הערבות הבנקאית שהפקיד. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית האוטונומית יוחזרו למציע במידה והצעתו לא הוכרה כהצעה הזוכה ולאחר אישור ההצעה הזוכה ע"י ביהמ"ש.

10. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים. מנהלי העיזבון רשאים לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד, להפסיק מו"מ בכל שלב, לערוך התמחרות אינטרנטית, טלפונית או אחרת, לדרוש תנאים מוקדמים להשתתפות בהתמחרות ולהציב תנאים בהתמחרות עצמה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את תנאי ההזמנה, ואין הם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.

11. פרטי הנכס, טופס הצעה וחוו"ד שמאי ניתן לראות באתר חברתBIDSPIRIT בפורטל נדל"ן (תנאי המכירה המפורסמים באתר יחייבו את המציעים).

12. ההתמחרות תיערך ביום 15.06.2022 החל מהשעה 10:00.

13. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות האינטרנט (במקרה כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים המשתתפים בהתמחרות הממוחשבת).

14. ההצעה אשר תאושר על ידי מנהלי העיזבון, כפופה ומותנית באישורו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, במסגרת תיק העיזבון שבכותרת.

15. יובהר כי בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על מנהלי העיזבון ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך (וכל סכום שיוחזר למציע, יוחזר ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית).


*הסכם המכר המצורף הוא דוגמא ואינו מחייב את מנהלי העיזבון


עדן קליינר, עו"ד –

מנהלת עיזבון קבועה במשותף עם עו"ד ישראל מרק ועו"ד ליאור שמיר

מגדלי הארבעה - מגדל צפוני, , תל אביב;

ישראל מרק, עו"ד -

מנהל עיזבון קבוע במשותף עם עו"ד ליאור שמיר ועו"ד עדן קליינר רח' מצדה 7 (בסר 4), בני ברק;

ליאור שמיר, עו"ד -

מנהל עיזבון קבוע במשותף עם עו"ד ישראל מרק ועו"ד עדן קליינר

רח' המסגר 42, תל –אביב;


לפרטים נוספים

דירה, 3 חדרים, רמת גן, רח' שלם 29, רמת גן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רח' שלם 29, רמת גן
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 8.6.22, 12:00
גוש 6142
חלקה 132
תת חלקה 3
חדרים 3
קומה 2 מתוך 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא