דירה בפתח תקווה מכונס נכסים
רזיאל עמוסי | משרד עורכי דין
13.5.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בפתח תקווה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת דופלקס קומות 3-4, כיוונים צפון מזרח בת 3 חדרים, גג וחניה צמודים לדירה בשטח רשום של כ-75 מ"ר, ברחוב מרגלית 3, פינת רח' בן דוד, פ"ת הידועה כגוש 6406 חלקה 140/11 (להלן "הנכס").

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב , עד ליום 13.5.22 במשרד עו"ד רזיאל עמוסי, בצירוף המחאה בנקאית ולחילופין ערבות בנקאית אוטונומית – לתקופה של 90 יום , בגובה 5% מסכום ההצעה . השיק/הערבות יחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים הליך המכר ו/או לא יחתום על הסכם. המחאות ו/או ערבויות המציעים שהצעתם לא תתקבל יושבו למציעים ללא כל הצמדה ו/או ריבית.

3. הנכס יימכר במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא (AS-IS). על המציע לברר, בעצמו ועל אחריותו, את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, מצב הרישוי והיתרי הבניה, אפשרויות הניצול שלו, חיובי המיסים, האגרות, ההיטלים, וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.

4. אין לראות במידע המפורט לעיל , או במידע שיימסר למעוניינים, אסמכתא כלשהי או כמצג מטעם הח"מ, ואין הח"מ אחראים על מצב הבניה בנכס,

אשר יימכר כפי שהוא (AS-IS) .

5. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל משא ומתן על כל אחד מהמציעים בנפרד, או במאוחד, וכן עם אחרים לפי בחירתם ושיקול דעתם, כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם וכן להאריך את המועד להגשת הצעות.

ככל שיחליטו כונסי הנכסים על קיום התמחרות, יקבלו המציעים לכתובת המייל או במסרון לפי פרטי ההתקשרות שמסרו בהצעתם, הודעה מסודרת על המועד שנקבע להתמחרות.

6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה.

7. לא ישולמו דמי תיווך.

8. ביקור בדירה יתקיים ביום 24 לאפריל בשעה 18:00 , ביום 29 לאפריל בשעה 11:00

וביום 8.5.22 בשעה 18:00 .

9. ניתן לקבל את טופס ההצעה, הסכם המכר ודוח שמאי ללא סכומים במשרדי הח"מ תמורת 200 ₪ , שלא יוחזרו, אשר יופקדו בחשבון הכינוס שפרטיו יימסרו למבקשים לקבל את המסמכים.

10. עסקת המכר כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בפתח תקווה.

11. הזוכה יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר מצוי במשרדי הח"מ.שרה זינו-אמוראי עו"ד–כונסת נכסים                      רזיאל עמוסי, עו"ד–כונס נכסים

גן התעשיה עומר, ת.ד. 3002, עומר 8496500       מרח' חיים עוזר 13 פ"ת

טלפקס: 08-6283334                                        טל:03-9300515 פקס:03-9305946

דוא"ל: amoraeesara@gmail.com                    דוא"ל:amosilaw@gmail.com


לפרטים נוספים

דופלקס, 3 חדרים, רחוב מרגלית 3 פינת רחוב בן דוד

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דופלקס
כתובת רחוב מרגלית 3 פינת רחוב בן דוד
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 13.5.22, 10:00
גוש 6406
חלקה 11
תת חלקה 140
חדרים 3
גודל 75 מ"ר
חניה יש
הערות קומות 3-4 כיונים
צפון מזרח
גג וחניה צמודים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא