תאריך אחרון להציע הצעות - מקרקעין בראשון לציון מכונס נכסים
26.5.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין ברחוב מרגולין 25, ראשון לציון

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כחלקה 553 בגוש 3929 בראשון לציון, בשטח רשום ברוטו 533 מ"ר ועליה בנוי בית מגורים, ברחוב מרגולין 25 (פינת רח' הגדוד העברי 60) ראשון לציון ("הנכס").

2. הנכס יימכר במצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני והקנייני (AS IS WHERE IS) בכפוף לאישור בית משפט.

3. האחריות לבדיקת הנכס ומצב הזכויות בו, מכל היבט שהוא, לרבות מצב תכנוני, רישומי, משפטי ופיזי, לרבות כל אפשרויות הבניה ו/או הניצול שלו, וכן המיסים, אגרות ותשלומים שיש לשלם לצדדים שלישיים עם רכישתו ו/או לענין ניצולו, וכל נתון אחר שהמציע סבור כי עליו לבדוק על מנת להגיש את הצעתו, מוטלת מכל בחינה שהיא על המציע בלבד, על אחריותו ועל חשבונו; המציע מוחזק כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות לו וכמי שערך כל בדיקה נחוצה, לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תישמע מפיו טענה בדבר טעות או הטעיה או אי ידיעת פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה. בהתאם, המציע יצהיר, כי כל הנתונים והמידע שנמסרים במסגרת ההזמנה ו/או כאלה שיימסרו לאחר מכן נמסרים לנוחות בלבד, ואינם מהווים נתונים מלאים ו/או ממצים ו/או מצג כלשהו או בסיס להתקשרות, והוא רוכש את הנכס על בסיס בדיקותיו, בלא שהסתמך על מצג שקבל ממוכרי הנכס ו/או הח"מ או באי כוחם של מי מהם ו/או כל מי מטעמם, והללו לא יישאו באחריות כלשהי לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ולכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או בגין כל פגם ו/או אי התאמה ככל שיתגלו בנכס.

4. נוסח חוזה מכר עליו יידרש לחתום המציע הזוכה וטופס ההצעה ניתן לקבל אצל עו"ד ורדה לבון ברמן או אצל עו"ד טל גיבור בפנייה בדוא"ל (למעט משך פגרת הפסח).

5. ההצעה תוגש בשקלים חדשים בלבד, בנוסח טופס הצעה המצוי במשרדי הח"מ, באחד ממשרדי הח"מ, עד ליום 26.5.2022 בשעה 12:00 תוך פירוט מלוא פרטי המציע: שם, ת.ז, כתובת, פרטי התקשרות, ובצרוף המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ או ערבות בנקאית אוטונומית לטובת הח"מ לתקופה של 3 חודשים לפחות מהיום האחרון אשר נקבע ע"י כונסי הנכסים להגשת ההצעות, בגובה השווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה, וכן בצירוף חוזה מכר, חתום בראשי תיבות ומאושר על ידי עו"ד. הח"מ יהיו רשאים לדרוש הארכת תוקפה של הערבות ו/או לחלט את הערבות אם יזכה המציע ולא ישלם את הערבות הקבועה במסגרת הצעתו בשלמותה ובמלואה ו/או אם יחזור בו המציע מהצעתו ו/או אם לא יחתום חתימה מלאה על חוזה המכר ו/או אם לא יקיים כל תנאי אחר שהתחייב לקיימו במסגרת ההצעה ו/או חוזה המכר, ככל שייחתם עמו, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

6. המציע הזוכה יידרש לחתום על חוזה מכר בנוסח שמצוי במשרדי הח"מ, בתוך 10 ימים מקבלת הודעה על זכייתו.

7. לקבלת הבהרות אודות תהליך הגשת ההצעות, ולתיאום סיור בנכס, יש לפנות למי מהח"מ בדוא"ל.

8. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ויהיו רשאים להורות על ביטול הליכי ההזמנה להציע הצעות ו/או להורות על קיום חוזר של ההזמנה להציע הצעות ו/או לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים כולם ו/או חלקם ו/או לתקן את נוסח חוזה המכר, וזאת על מנת לקבל הצעה מיטבית, והכול כפי שימצאו לנכון ולפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של הח"מ ומבלי צורך לנמק ההחלטה. הזמנה להתמחרות אין משמעה קבלת ו/או אי קבלת הצעתו של מציע שהוזמן להשתתף בהתמחרות.

9. לא ישולמו דמי תיווך.

10. לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, לשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים, על פי העניין.

11. דיני המכרזים לא יחולו על הקשור להזמנה זו להציע הצעות.

12. הזמנה זו איננה מהווה הצעה, אלא הזמנה להציע הצעות. במקרה של סתירה בין הוראות הזמנה זו לבין הוראות חוזה המכר, תגברנה הוראות חוזה המכר.


לפרטים נוספים: 


טל גבור, עו"ד

tal@gibor-lawyers.co.il

גבור עורכי דין

החשמונאים 100, תל אביב

טל: 03-5613070 , פקס: 03-5614773


ורדה לבון ברמן, עו"ד

vardal@firon.co.il

מ.פירון ושות', עורכי דין

רח' השלושה 2 (אדגר 360), תל אביב

טל': 03-7540109; פקס': 03-7540011

כונסי הנכסים לנכס


לפרטים נוספים

זכויות בנכס, ראשון לציון, ברחוב מרגולין 25 (פינת רח' הגדוד העברי 60)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב ראשון לציון
כתובת ברחוב מרגולין 25 (פינת רח' הגדוד העברי 60)
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 26.5.22, 12:00
גוש 3929
חלקה 553
גודל 533 מ"ר
הערות מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות במקרקעין הידועים כחלקה 553 בגוש 3929 בראשון לציון, בשטח רשום ברוטו 533 מ"ר ועליה בנוי בית מגורים, ברחוב מרגולין 25 (פינת רח' הגדוד העברי 60) ראשון לציון ("הנכס").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא