התמחרות אינטרנטית - נכס מקרקעין במושבה כינרת מבא כח
מקס חסין משרד עורכי דין ונוטריון
יום רביעי, 15.6.22, 13:00 (שעון ישראל)

9 דונם בייעוד חקלאי ו-1/3 דרך במושבה כנרת

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות הבעלות בנכס מקרקעין כדלקמן:

• 9 דונם בייעוד חקלאי במושבה כנרת (מסומנים באות ה'), וכן 1/3 מחלקת הדרך (מסומנת באות ו'), הממוקמים במרחק אווירי של כ-300 מ' מהבתים במושבה כנרת, והידועים כגוש: 15307 חלק מחלקה:43, תכנית מתאר ג/ 21904 "מבנים חקלאיים" (להלן "הנכס ")

1. אין לראות במידע לעיל ו/או במידע שיימסר, אסמכתא כלשהי, והבעלים ו/או הח"מ ו/או מי ממשרדו או מטעמו, לא יהיו אחראים לכל מידע או מצג ו/או שמאות מטעמם בנוגע לנכס. על המציע/ים מוטלת החובה לערוך על חשבונם ובאחריותם, בדיקה פיזית, משפטית, שמאית ותכנונית של הנכס, לרבות אפשרויות ניצולו והפוטנציאל הגלום בו, חיובי המיסים, האגרות וההיטלים וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר לרכישתו. הנכס יימכר במצבו הנוכחי, כמות שהוא "AS IS".

2. ניתן לקבל, עותק משמאות הבעלים על הנכס תמורת 200 ₪.

3. יצוין כי לבעלים זכויות בעלות כמפורט ברישא לעיל בלבד, ולא על כל מה שנרשם בבעלותם בטעות בנסח הרישום ונמצא בהליכי תיקון.

4. הצעות בכתב לרכישת הזכויות, בסכום שלא יפחת ממיליון וחצי ש"ח, תוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 13.06.22 שעה 16:00, והן תהיינה נקובות בשקלים חדשים בלבד.

5. להצעה יש לצרף שיק בנקאי לטובת הח"מ, בסכום השווה ל-10% מסך ההצעה. סכום זה יחולט, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה של חזרה מההצעה.

6. חובה להגיש את ההצעה גם באתר בידספיריט (www.bidspirit.com).

7. ישיבת ההתמחרות תיערך ביום 15.06.22 שעה 13:00 באתר "בידספיריט". לאחר ההתמחרות, המציע שיאושר ע"י הבעלים, יחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ, וכפי שהוא, ישלים את התמורה, וישלם שכ"ט עו"ד לרישום הזכויות.

8. דיני המכרזים לא יחולו על ההזמנה, ההצעות, ההתמחרות ומכר הזכויות.

9. הנכסים יימכרו בתנאי השוק החופשי ובמקסימום תמורה. אין הבעלים מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והם יוכלו לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או צד ג' כלשהו, ו/או לבקש ו/או לקבל הצעות נוספות, גם לאחר ההתמחרות, והכל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

10. לא ישולמו דמי תיווך במכירה זו.                        קובי חסין , עו"ד            מקס חסין, עו"ד ונוטריון

                                     באי כח הבעלים  הבעלים

                                בית הרמב"ם, ת.ד. 1775 טבריה

                                   max@hassinelaw.co.il

                             טל':04-6724825 פקס:04-6720770


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מקס חסין, עו"ד ממקס חסין משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6724825

זכויות בקרקע בייעוד חקלאי, מושבה כינרת

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בקרקע בייעוד חקלאי
ישוב מושבה כינרת
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 13.6.22, 16:00
גוש 15307
חלקה חלק מחלקה 43
גודל 9 מ"ר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא