דירה בבלפור בת ים מכונסת נכסים
16.5.22

בס"ד

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבת ים

1) מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 2.5 חדרים, הנמצאת ברח' בלפור 100/9 בת ים, קומה שלישית (בנין בן 5 קומות מעל קומת קרקע בעלת חזית מסחרית הכוללת חנויות), עורפית לרחוב בלפור וחזית לרחוב טבנקין (כיוונים: צפון ודרום), בשטח רשום של כ- 60 מ"ר (שטח מדוד ברוטו כ 80 מ"ר), הידועה כגוש 7140 חלקה 235/22, בבעלות פרטית (להלן : "הנכס"). בבניין יש מעלית ואין חניה. (כניסה לבנין מרחוב טבנקין 26 בת ים).

2) הנכס יימכר במצבו הפיסי, תכנוני ומשפטי הנוכחי (AS IS), ובאחריות המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות מצבו הפיסי, התכנוני והמשפטי, זכויות בניה, מצב הרישוי, אפשרויות הניצול שלו, חיוב במסים, אגרות, היטלים וכל הוצאות אשר יחולו בקשר אליו וכן כל התנאים והמגבלות החלים על הנכס ו/או זכויות בניה ואחרות הקשורות אליו, בכל גוף ו/או רשות רלבנטיים, והאחריות לכך מוטלת על המציע בלבד, ואין הח"מ אחראית לטיב ומצב הנכס.

3) ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד הח"מ

עד ליום 16.5.2022 (שעה 13:00) ע"ג טופס הצעה, בצירוף המחאה בנקאית ולחילופין ערבות בנקאית אוטונומית לתקופה של 90 יום, בגובה 5% מסכום ההצעה. השיק/הערבות יחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר ו/או לא יחתום על הסכם.

המחאות ו/או ערבויות המציעים שהצעתם לא תתקבל יושבו למציעים ללא הצמדה ו/או ריבית.

4) המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים ואין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים ו/או לבטל ההתמחרות ו/או לערוך התמחרות חוזרת בין המציעים או חלק מהם ו/או עם אחרים ו/או עם בעלי הנכס ו/או לבקש הצעות נוספות בכל דרך שהיא ו/או לבטל הזמנה זו ו/או להאריך המועד לקבלת הזמנות, והכל בדרך שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לא ישולמו דמי תיווך.

5) הזוכה יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר מצוי במשרדי הח"מ.

6) עסקת המכר כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א .

7) ביקור בדירה יתקיים בימים :1.5.22 (18:30-20:00), 3.5.2022 (10:00-12:00).

8.5.2022 + 10.5.2022 (10:00-12:00).

8) לשם קבלת סט מסמכי ההזמנה וכן לשם תאום ביקור בנכס נא לפנות לח"מ ו/או  לעו"ד שלומי שהרבני במייל sbhyshr@gmail.com או בהודעה לנייד 0524701716.

       


שהרבני בר-און מיכל עו"ד מרח' הרא"ה 6 רמת-גן

טלפקס' 03-6727072

כונסת נכסים ע"פ צו מינוי ביהמ"ש לענייני משפחה


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכל שהרבני בר-און, עו"ד ממיכל שהרבני בר-און | משרד עורכי דין בטלפון 03-6727072

דירה, 2.5 חדרים, בת ים, ברח' בלפור 100/9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת ברח' בלפור 100/9
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 16.5.22, 13:00
גוש 7140
חלקה 22
תת חלקה 235
חדרים 2.5
גודל 60 מ"ר
קומה 3 מתוך 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא