התמחרות אינטרנטית - דירת קרקע ברמת גן מנאמן
26.5.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברמת-גן
          תיק פש"ר (מחוזי מרכז) 50811-02-12, פר / 32350
          תיק פש"ר (מחוזי מרכז) 50837-02-12, פר / 32360
* חלף המועד האחרון להגשת הצעות
הנאמן בהליכי הפש"ר של החייבים מפרסם בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות בנכס בגוש 6183 חלקה 208 תת 4, רחוב אצ"ל 20 רמת-גן [להלן: "הנכס/הדירה"], כדלקמן:
1. עפ"י שומת המקרקעין הדירה הינה דירת מגורים קומת קרקע, בת 3 חדרים, בבית משותף.
2. הצעות יש להגיש במשרדי הח"מ עד ליום 19/05/2022 שעה 14:00, על גבי טופס הצעה בצירוף צ'ק בנקאי בתוקף 120 יום בגובה 5% מההצעה אשר יחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור מהצעתו.
*מחיר מינימום להגשת הצעות 750,000 ש"ח
3. את מסמכי ההתמחרות ופרטים לגבי מועד הביקור בנכס ניתן לקבל במשרדי הנאמן.
4. התמחרות תתקיים במשרדו של הח"מ ביום 26/05/2022 בשעה 14:00.
5. הנכס ימכר as-is, במצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא, ועל המציע האחריות הבלעדית לבדוק את מצב הנכס והזכויות בו.
6. אין התחייבות לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והח"מ שומר לעצמו הזכות לשנות המועד האחרון להגשת הצעות והתמחרות ו/או לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים.
7. דיני מכרזים לא יחולו.
8. לא ישולמו דמי תיווך.
9. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

עו"ד (כלכלן) אילן חזני - בתפקידו כנאמן
בית הדר דפנה, שד' שאול המלך 39, ת"א 61181
מייל: Lawhazani@gmail.com
טל: 03-5252441, פקס: 03-6910189

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אילן חזני, עו"ד מחזני אילן ושות' - משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 03-5252441

דירת מגורים בקומת קרקע, 3 חדרים, רמת גן, רחוב אצ"ל 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירת מגורים בקומת קרקע
ישוב רמת גן
כתובת רחוב אצ"ל 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.5.22, 14:00
גוש 6183
חלקה 208
תת חלקה 4
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא