תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בטירת הכרמל מנאמן
חיון, עבד, ערד | משרד עורכי דין
יום ראשון, 12.6.22, 10:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בטירת הכרמל

גוש 10717 חלקה 118, תת חלקה 121

גוש: 10717 חלקה 73 (ישן) מגרש: 2016

רח' סחלב 3, טירת הכרמל


פרטי הנכס

ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בנכס המפורט כדלקמן:

דירת מגורים בת 4 חדרים בשטח רשום של כ-125 מר' + 23 מ"ר מרפסת מקורה פתוחה, הממוקמת ברח' סחלב 3 טירת הכרמל במקרקעין הידועים כגוש 10717, חלקה 118, גוש 10717, חלקה 72 (ישן) מגרש 2016 (להלן: "הנכס").


תנאי ההזמנה

 • הנכס נמכר במסגרת תיקי פש"ר 50178-04-15, 4569-05-18 המתנהלים בביהמ"ש המחוזי בחיפה.
 • הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי כפי שהוא (AS IS).
 • על המציע מוטלת החובה לבדוק על חשבונו ואחריותו את הזכויות בנכס, ובכלל זה את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, אפשרויות השימוש שלו, ומצב רישום הזכויות לגביו.
 • מסמכי הצעה והסכם מכר ניתן לקבל במשרד הנאמן לנכסי החייבים עו"ד סאמר עבד.
 • הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לנאמן עו"ד סאמר עבד, בכתב על גבי טופס הצעה עד ליום 12.06.22 בשעה 10:00, בצירוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% משווי ההצעה ערוכה לפקודת הנאמן עו"ד סאמר עבד.
 • הסכום המינימלי להצעה לא יפחת מ- 1,200,000 ₪.
 • ההתמחרות אינטרנטית תתקיים באתר הנדל"ן bidspirit בכתובת http://houses.bidspirit.com/ .
 • בהצעות בכתב, יפרט המציע את פרטיו האישיים ואת הסכום המוצע עבור הנכס. ההצעה תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.
 • אין הח"מ כפוף לדיני המכרזים ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, ויהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים ולקיים התמחרות לפי שיקול דעתו.
 • המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בו מתנהלים תיק הפש"ר.
 • הערובה תחולט ע"י הח"מ, במידה והזוכה אשר הצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלם את תמורת המכר עפ"י הצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר עפ"י דרישת הח"מ וזאת כפיצוי מוסכם.


סאמר עבד, עו"ד

נאמן לנכסי החייבים

רח' הבנקים 3, חיפה 31103

טל: 04-8660721 פקס: 048626383


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גלית טלי - ארד, עו"ד מחיון, עבד, ערד | משרד עורכי דין בטלפון 04-8660721

דירה, 4 חדרים, טירת הכרמל, רח' סחלב 3,

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב טירת הכרמל
כתובת רח' סחלב 3,
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.6.22, 10:00
גוש 10717
חלקה חלק מחלקות 118 ו73
תת חלקה 121
מגרש 2016
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 125 מ"ר
הערות דירת מגורים בת 4 חדרים בשטח רשום של כ-125 מר' + 23 מ"ר מרפסת מקורה פתוחה, הממוקמת ברח' סחלב 3 טירת הכרמל במקרקעין הידועים כגוש 10717, חלקה 118, גוש 10717, חלקה 72 (ישן) מגרש 2016 (להלן: "הנכס").
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא