תאריך אחרון להציע הצעות - דירת קוטג' בהרצליה פיתוח מכונס נכסים
יום שני, 13.6.22, 14:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת קוטג' בהרצליה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות דירת קוטג' ברחוב גדעון השופט 9 הרצליה פיתוח , הידועה כתת חלקה 1 חלקה 334 בגוש 6667 והרשומה בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בנתניה (להלן: "הנכס").

2. הנכס נמכר כפנוי מכל אדם ו/או חפץ, במצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני והרישומי, כפי שהוא ( AS IS) על המציע לבדוק בעצמו, באחריותו, אצל כל רשות שהיא את מצב הנכס מכל הבחינות וכל הכרוך בו פיזית, תכנונית ומשפטית, לרבות בנושאי רישוי, זכויות הבניה, תוכניות, ההיתרים, אפשרויות השימוש והניצול, וכל תנאי ו/או הוצאה אחרת לרבות, היטלים אגרות ומיסים, לרבות בנושאי רישוי, גבולות מקרקעין, היתרי בניה, חיובי מס, כאשר האחריות חלה על המציע בלבד ולבעלים ו/או לח"מ לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

3. מסירת פרטים או מידע לרבות האמור במודעה זו, אינה מטילה ולא תטיל על הח"מ ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי לנכונותם ואמתותם, ואין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי.

4. מועדי ביקור בנכס:

31.5.22 שעה 16:00, 2.6.22 שעה 14:00, 6.6.22 שעה 12:00, 7.6.22 שעה 16:00

8.6.22 שעה 14:005.

5. הצעה לרכישת הנכס תוגש על גבי טופס הצעה בהתאם לתנאים המפורטים בו, שהיא חתומה כדבעי ע"י המציע, הצעה שלא תוגש על טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

6. את טופס ההצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר, עליו יידרש המציע לחתום, ניתן לקבל במשרדי כונסי הנכסים, משרד עוה"ד יצהר הס בכתובת: התע"ש 20 כפר סבא או משרד עוה"ד ליאן קהת בכתובת: תובל 32 רמת גן.

7. הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לאחד ממשרדי הח"מ עד ליום 13/06/22 בשעה 14:00, בצירוף המחאה בנקאית רשומה לפקודת רשות האכיפה והגבייה בסך 10% מערך ההצעה לרכישת הדירה, בתוקף ל-90 יום ממועד מסירתה.

8. ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על חוזה מכר מיד עם קבלת הצעתו, אם תתקבל.

9. לא יושלמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי בשום מקרה על ידי הח"מ ו/או ע"י הבעלים.

10. הח"מ אינם כפופים לדיני מכרזים, ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהיא, לכן יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם, ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתם, ו/או לבטל את ההצעה.

11. הח"מ רשאים לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה, ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או שלא למכור כלל את הנכס.

12. הליך מיון ההצעות ותהליך המכירה ינוהל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של הח"מ, אשר אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה כלשהיא.

13. המכירה כפופה ומותנית לאישור רשם ההוצאה לפועל כפר סבא.


עו"ד יצהר הס – כונס נכסים                             עו"ד ליאן קהת – כונס נכסים

"בית הפעמון" רח' התע"ש 20 א.ת כפר סבא      תובל 32 רמת גן

טל. 9518222 -09 09-7488551                    טל: 03-6126367 פקס: 03-9121034

פקס: 09-9518223


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רות מירן מליאן קהת | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-6126367

דירת קוטג', הרצליה פיתוח, רחוב גדעון השופט 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת קוטג'
ישוב הרצליה פיתוח
כתובת רחוב גדעון השופט 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 13.6.22, 14:00
גוש 6667
חלקה 334
תת חלקה 1
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא