תאריך אחרון להציע הצעות - דירה וחנות ביישוב בוקעאתא מנאמן
30.9.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים וחנות ביישוב בוקעאתא

1. מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בקומת קרקע הכוללת דירת מגורים ושטח מסחר בגודל כ-206 מ"ר ברוטו המצויה על חלק ממגרש 2051 בבוקעאתא (להלן: "הנכס").

2. על המציע לבדוק את הזכויות בנכס הנ"ל מבחינת טיבו, מצבו התכנוני והפיסי וכל פרט הקשור בו, לרבות התאמתו למצבו המשפטי ו/או התכנוני ו/או להיתרי בניה שניתנו (אם ניתנו), שכן הזכויות בנכס תימכרנה במצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי כפי שהוא (AS IS).

3. הצעות לרכישת הנכס בצירוף נוסח ההסכם חתום ע"י המציע, הכל לפי הנוסח המצוי במשרדו של הח"מ, יש להגיש עד ליום 30.09.22 בשעה 13:00, במסירה ביד. להצעות יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מגובה ההצעה, אשר תחולט במידה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.

4. להסרת ספק מובהר כי הזמנה זו אינה משום מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. הח"מ אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות.

5. הנאמן יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לערוך התמחרות אינטרנטית, אשר תיעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש את פרטי ההתחברות ויוכל להציע את הצעתו במסגרת הליך התמחרות מקוון. מציע שלא יפקיד את מלוא המסמכים החתומים ואת הערבות הנדרשת במשרדו של הנאמן לא יוכל להשתתף בהליכי ההתמחרות.

6. לא ישולמו דמי תיווך על ידי הח"מ בקשר למכירת הזכויות בנכס.

7. המכירה כפופה לאישור בית משפט המחוזי בנצרת.

8. לקבלת פרטים, טופס הצעה ונוסח חוזה מכר, ולתיאום ביקור בנכס, נא לפנות למשרדו של הח"מ בטלפון 04-8666155, פקס': 04-8661469, או באמצעות פניה לדוא"ל office@gadotmarom.co.ilסער מרום, עו"ד, נאמן

גדות את מרום, משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב שיבת ציון 38, ת.ד. 877, חיפה 3100801


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ענבר גדות אבן פז, עו"ד מגדות את מרום | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8666155

זכויות בקומת קרקע הכוללת דירת מגורים ושטח מסחר בגודל של 206 מ"ר, בוקעאתא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בקומת קרקע הכוללת דירת מגורים ושטח מסחר בגודל של 206 מ"ר
ישוב בוקעאתא
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.9.22, 13:00
מגרש חלק ממגרש 2051
הערות לרכישת זכויות בקומת קרקע הכוללת דירת מגורים ושטח
מסחר בגודל כ- 206 מ"ר ברוטו המצויה על חלק ממגרש 2051 בבוקעאתא

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu