התמחרות אינטרנטית - נכס בבאר שבע מכונס נכסים
יום ראשון, 7.8.22, 14:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב מבצע נחשון 38/2,

שכונה ו', באר שבע והידועה כגוש 38128 חלקה 12 תת חלקה 2

כפי הרשום ברשות מקרקעי ישראל  ו/או בלשכת רישום המקרקעין באר שבע (להלן: "הנכס").


 ניתן לראות את הנכס בתאריכים :

4/7/22 בשעה 10:00, 11/7/22 בשעה 12:00, 18/7/22 בשעה 14:00.


1.הנכס נמכר כפנוי מכל אדם ו/או חפץ, במצבו הפיזי, המשפטי,

התכנוני והרישומי, כפי שהוא ( AS IS) על המציע לבדוק בעצמו, באחריותו,

אצל כל רשות שהיא את מצב הנכס מכל הבחינות וכל הכרוך בו פיזית,

תכנונית ומשפטית, לרבות בנושאי רישוי, זכויות הבניה, תוכניות, ההיתרים,

אפשרויות השימוש והניצול, וכל תנאי ו/או הוצאה אחרת לרבות,

היטלים אגרות ומיסים, לרבות בנושאי רישוי, גבולות מקרקעין,

היתרי בניה, חיובי מס, כאשר האחריות חלה על המציע בלבד ולבעלים

ו/או לח"מ לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

2. מסירת פרטים או מידע לרבות האמור במודעה זו,

אינה מטילה ולא תטיל על הח"מ ו/או מי מטעמם אחריות כלשהילנכונותם ואמתותם,

ואין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי.

3. הצעה לרכישת הנכס תוגש על גבי טופס הצעה בהתאם לתנאים המפורטים בו,

שהיא חתומה כדבעי ע"י המציע, הצעה שלא תוגש על טופס ההצעה

ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

4. את טופס ההצעה לרכישת הנכס,

ניתן לקבל במשרדי כונסי הנכסים המפורטים למטה.

5. הצעות לרכישת הנכס בסכום של מינימום 650,000 ₪

תוגשנה לאחד ממשרדי הח"מ כמפורט בתחתית ההודעה

עד ליום 31/07/22 בשעה 17:00, בצירוף המחאה בנקאית רשומה לפקודת

ניר שדה, עו"ד בסך 10% מערך ההצעה לרכישת הדירה,

בתוקף ל-90 יום ממועד מסירתה.

6. ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה, יחזור בו מהצעתו

ו/או לא יחתום על חוזה מכר מיד עם קבלת הצעתו, אם תתקבל.

7. לא יושלמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי בשום מקרה על ידי הח"מ ו/או ע"י הבעלים.

8. הח"מ אינם כפופים לדיני מכרזים,

ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהיא,

לכן יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם,

ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתם, ו/או לבטל את ההצעה.

9. הח"מ רשאים לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה,

ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או שלא למכור כלל את הנכס.

10. הליך מיון ההצעות ותהליך המכירה ינוהל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי

והמוחלט של הח"מ, אשר אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה כלשהיא.

11. כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או הצעה כלשהי והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים

או מי מהם, לרבות בדרך של התמחרות בין המציעים ו/או חלקם,

או בכל דרך שימצא לנכון, וכן רשאים כונסי הנכסים,

בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדית, להאריך את תוקף הגשת ההצעות להתמחרות,

למכור את הנכס שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל

ו/או שלא למכור את הנכס כלל.

12. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בב"ש בתיק פש"ר 65086-05-16

13. התמחרות תתקיים ביום 07/8/2022 שעה 14:00לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

- ניר שדה, עו"ד

רחוב גבע 17 פרדס חנה כרכור

סניף באר שבע

רחוב הנרייטה סול 8 א' באר שבע

טל- 073-2369665

- מרדכי האן מרקוביץ, עו"ד

גלר, האן-מרקוביץ, פרג שוואב, זיו, דנן

סניף אשדוד

רחוב שבי ציון 30/5 אשדוד

טל: 08-8668583

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר שדה, עו"ד מניר שדה, עו"ד - משרד עורכי דין פשיטת רגל בטלפון 073-2369665

דירה, באר שבע, רחוב מבצע נחשון 38/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב באר שבע
שכונה שכונה ו'
כתובת רחוב מבצע נחשון 38/2
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪650,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.7.22, 17:00
גוש 38128
חלקה 12
תת חלקה 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא