תאריך אחרון להציע הצעות - מגרש בהר הזיתים
חטב,לוסקי, ברבי משרד עורכי דין
1.9.22

1. נכס מקרקעין של מגרש המצוי בהר הזיתים, הזכות הינה בעלות במושעא בחלקים 13361/207900 ידוע בלשכת רישום המקרקעין בירושלים כגוש 29995 חלקה 20 ספר 1003 דף 90 (להלן: " הנכס").
2. הנכס נמכר במצבו הפיסי, הרישומי, התכנוני והמשפטי הנוכחי ((AS IS. המידע בהזמנה כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, שוויו, כדאיות רכישתו. על המציע לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב הנכס מכל בחינה שהיא בכל גוף רלבנטי.
3. את טופס הצעת הרכישה ונוסח מוצע להסכם מכר (להלן: "הסכם המכר") עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה מטה. נוסח הסכם המכר כפוף לשינויים.
4. את ההצעה כשהיא נקובה ב- ₪, יש להגיש למשרדי הח"מ. מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום 01.09.2022 בשעה 14:00 ע"ג טופס הצעת הרכישה ובצרוף הסכם מכר חתום על ידי המציע.
6. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גיא לוסקי, בשיעור של 10% מגובה ההצעה (להלן: "ההמחאה הבנקאית") ההמחאה הבנקאית תחולט במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הסכם המכר, כפיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם המכר בכל הקשור להפרתו על ידי הקונה.
7. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה. אין התחייבות לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הגבוה ביותר, ונשמרת הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר או לקיים תחרות ביניהם ו/או לקיים מכירה פומבית של הזכויות.
8. מכירת הנכס כפופה לקבלת אישור רשם הוצאה לפועל ירושלים בתיק הוצל"פ 502674-02-22.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד גיא לוסקי מחטב, לוסקי, ברבי משרד עורכי דין בטלפון 02-6222450/1
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד גיא לוסקי מחטב,לוסקי, ברבי משרד עורכי דין בטלפון 026222450/1

כס מקרקעין של מגרש המצוי בהר הזיתים, הזכות הינה בעלות במושעא בחלקים 13361/207900, ירושלים, הר הזיתים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס כס מקרקעין של מגרש המצוי בהר הזיתים, הזכות הינה בעלות במושעא בחלקים 13361/207900
ישוב ירושלים
כתובת הר הזיתים
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 1.9.22, 14:00
גוש 29995
חלקה 20

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu