בית בחולון
גולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין
יום חמישי, 27.10.22, 15:00 (שעון ישראל)

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא זכויות החכירה

המהוונת של בית פרטי צמוד קרקע (חד קומתי)

3 חדרים בשטח 48 מ"ר ברוטו + חצר היקפית בשטח של כ-80 מ"ר

+ מחסן בשטח של 15 מ"ר, הידוע כגוש 6740, חלקה 159 (להלן:"הנכס").

1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS), למרות האמור לעיל,
המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי,
המשפטי והפיזי של הנכס בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר
ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.
2. ניתן לקבל את סט מסמכי המכרז ולהתעדכן במועדי הביקור בנכס
באמצעות המייל המצורף בלבד!
3. ההצעות תוגשנה למשרד הח"מ בשקלים, ע"ג טופס הצעת רכישה,
עד ליום 27/10/22 בשעה 15:00
בצירוף המחאה בנקאית בגובה 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ,
עו"ד מוטי גולן.
4. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר
שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.
5. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ
בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד
ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם
ו/או עם אחרים, לרבות התמחרות חוזרת
והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת הצעות
ו/או לבטל את המכירה, הכל לפי שיקול דעתו וללא הצורך בהנמקה.
6. הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.
7. הזוכה, אשר תאושר זכייתו ויעמוד בתנאים לעיל, י
חתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי מנהל המכירה.

עו"ד מוטי גולן – מנהל המכירה
גולן יששכר ושות' – עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 19, תל אביב
טלפון: 03-9133301 ; פקס: 03-9133302

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אילן יששכר מגולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 03-9133301

בית פרטי צמוד קרקע חד קומתי, 3 חדרים, חולון, רחוב סירקין 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית פרטי צמוד קרקע חד קומתי
ישוב חולון
שכונה נווה רמז
כתובת רחוב סירקין 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.10.22, 15:00
גוש 6740
חלקה 15
חדרים 3
גודל 48 מ"ר
מחסן יש
הערות 48 מ"ר ברוטו
+ חצר היקפית
בשטח של כ-80 מ"ר
+ מחסן בשטח של 15 מ"ר
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu