בית צמוד קרקע באילת מכונס נכסים
יוסי דרור משרד עורכי דין
30.6.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע ברחוב דרך התבלינים 68 אילת

1. הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי ברחוב דרך התבלינים 68, שכונת השחמון רובע 6, אילת, הבית הינו בן 2 קומות וכולל 6 חדרים (כולל סלון וממ"ד) ורשום בפנקסי לשכת רישום מקרקעין כגוש 40130 חלקה 94 (להלן: "הנכס").

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל – 10% משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין, ויש למוסרו במשרדי הח"מ, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק, עד ולא יאוחר מיום 30.6.2022 בשעה 13:00.

3. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

4. הנכס יימכר כפי שהוא (AS - IS) האחריות לבדיקת הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות שטחו, זכויות הבנייה בו, מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות השימוש בו, שוויו, וכיוצ"ב מוטלת על המציע ועל חשבונו בלבד, אין במידע הנ"ל ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכס מכל בחינה שהיא, כאמור לעיל, ואין באמור כדי להוות מצג כלשהו בקשר לנכס, כאשר כונס הנכסים לא יישא בכל אחריות לגבי מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.

5. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.

6. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ, וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.

7. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל בראשון לציון.

9. לקבלת מידע נוסף לגביי הנכס ניתן לפנות לכתובת אתר המשרד:

www.yossidror.co.il

                 

עו"ד יוסי דרור - כונס נכסים

טל': 03-6967020, פקס': 03-6968141


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שלמה עו"ד מיוסי דרור משרד עורכי דין בטלפון 03-9107111

בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, 6 חדרים, אילת, רחוב דרך התבלינים 68

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב אילת
שכונה שכונת השחמון רובע 6
כתובת רחוב דרך התבלינים 68
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.6.22, 13:00
גוש 40130
חלקה 94
חדרים 6
הערות הבית הינו בן 2 קומות וכולל 6 חדרים (כולל סלון וממ"ד)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא