דופלקס באשדוד ממנהלת מיוחדת
רוית מרדכי | משרד עורכת דין
יום שני, 10.10.22, 11:00 (שעון ישראל)


1. הח"מ בתפקידה כמנהלת מיוחדת,

מזמינה בזה קבלת הצעות לרכישת זכויות החכירה של דירת דופלקס

המצויה ברח' הציונות 71/14, באשדוד, הידוע כגוש 2449

וחלק מחלקה 8 (להלן; "הדירה").

2. הדירה מושכרת בהסכמי שכירות למחזיקים שונים ומניבה דמי שכירות,

ובהתאם תימכר כדירה תפוסה עם השוכרים בדרך של המחאת הזכויות החוזיות

בהסכמי השכירות לרוכש.

3. הדירה תימכר במצבה הפיזי והמשפטי "כפי שהיא" (as is)

והח"מ אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לגבי מצבה

הפיזי, התחזוקתי, הרישומי, התכנוני והמשפטי.

4. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הדירה ואת הזכויות הנמכרות בה,

את מצבה הפיזי, התחזוקתי, הרישומי, התכנוני והמשפטי,

את אפשרות הניצול שלה ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליה,

לרבות בנושא רישוי, תכנון, זכויות בנייה היטלים, אגרות וכיוצ"ב,

ולא יהיה בהזמנה זו ו/או בכל מידע ו/או מסמך שיימסרו למציע על ידי הח"מ

כדי להוות מצג כלשהו מצד הח"מ.

5. מסירת כל הפרטים או מידע למציע לגבי הדירה,

לא תטיל על הח"מ בכל מקרה שום אחריות כלשהי לנכונותם ואמיתותם,

ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא הפרטים אצל כל רשות

וגוף בנוגע למצבם הרישומי והתכנוני של המקרקעין,

לרבות אפשרויות הניצול שלהם ע"י השוכרים.

6. הצעה בכתב לרכישת הדירה תתקבל בסכום שלא יפחת מ- 3,000,000 ₪,

ואותה יש להגיש ע"ג טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרדה של הח"מ,

עד לא יאוחר מתאריך 10/10/2022 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית

צמודה בגובה של 10% מהסכום המוצע (להלן; "הפיקדון"),

לתקופה של 60 יום לפחות. במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו

לאחר שהצעתו התקבלה יחולט הפיקדון.

7. הודעה זו היא בבחינת הזמנה להציע הצעות בלבד,

ודיני המכרזים לא יחולו עליה. כמו כן, הח"מ אינה מתחייבת

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי,

והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים,

או עם מי מטעמם, או עם אחרים, או לקיים התמחרות בין המציעים השונים

ולא תישמע בעניין זה כל טענה


להצעה יש לצרף ערבות ע"ג טופס הצעה אותה ניתן לקבל במשרדה של הח"מ:

רוית מרדכי, עו"ד

טל': 08-8650750

מייל: info@mishuk.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוית מרדכי מרוית מרדכי | משרד עורכת דין בטלפון 08-8650750

דירת דופלקס, אשדוד, רחוב הציונות 71/14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת דופלקס
ישוב אשדוד
כתובת רחוב הציונות 71/14
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪3,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 10.10.22, 11:00
גוש 2449
חלקה 8
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu