התמחרות אינטרנטית - דירה בבאר שבע מכונס נכסים
16.8.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים קרקע בת 4 חדרים ברח' רש"י 96/2, בבאר שבע, הידועה כגוש: 38096, חלקה: 13/7, (להלן: "הדירה").

2. ביקור בדירה יעשה בתיאום עם הגב' ליאת ממשרד כונס הנכסים

בטלפון: 6272745 - 08.

3. תבוצע התמחרות משולבת למכירת הדירה, קרי פרונטלית במשרד כונס הנכסים וממוחשבת באמצעות אתר חברת בידספיריט.

4. הצעות רכישה יש להגיש עד יום 11.8.22 בשעה 12:00 במשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים ו/או באמצעות חברת בידספיריט בכפוף להפקדת ערובה.

5. על כל מציע לצרף שיק בנקאי או העברה בנקאית בתוקף ל - 180 יום בשיעור 10% מסכום ההצעה, אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.

6. הדירה נמכרת במצבה הפיזי, ההנדסי, התכנוני והמשפטי (AS IS) ואחריות המציע היא לבדוק את מצב הדירה לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.

7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ.

8. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ויהא רשאי לערוך תחרות בין המציעים כפי ראות עיניו ו/או לקיים התמחרות חוזרת.

המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בדימונה בתיק הוצל"פ: 524291-12-21


*על המציעים לדעת כי אין בחוות הדעת המצורפת להוות מצג כלשהו בנוגע לנכס ואיננה תחליף לקיום סיור בנכס והתרשמות ממנו וכן איננה תחליף לבדיקת מצב הנכס המשפטי והתכנוני על ידי המציעים.


חוות הדעת מוצגת למטרת התרשמות בלבד ואין להסתמך עליה בשום צורה, לרבות בכל הנוגע להגשת הצעות ו/או בכל הנוגע למצבו הפיזי ו/או התכנוני של הנכס.


לפרטים: עו"ד דורון קורן- כונס הנכסים

משרד עו"ד גדעון פנר

רחוב בן צבי 7, באר - שבע

טלפון:08-6272745

פקס: 6271554- 08


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאת עזר מפנר גדעון, דורון קורן | כונס נכסים | משרד עורכי דין בטלפון 08-627-2745

דירה צמודת קרקע, 4 חדרים, באר שבע, ברח' רש"י 96/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה צמודת קרקע
ישוב באר שבע
כתובת ברח' רש"י 96/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.8.22, 12:00
גוש 38096
חלקה 13
תת חלקה 7
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu