בית בתל אביב מכונס נכסים
1.9.22

- עותק מהסכם המכר וטופס הגשת הצעה יועברו בהמשך למעוניינים.

- סיור בנכס נערך ביום שלישי, 26/7/22 שעה 12:00,

רח' התקוה 81 תל אביב.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנכס יימכר במצבו הרישומי,

התכנוני והפיזי כמו שהוא (AS IS), כי החובה לבצע את כל הבדיקות בקשר אליו

מוטלת באופן בלעדי על הקונה, וכי לא תחול על השמאי

ועל כונסי הנכסים שום אחריות בקשר לנכס או למצגים כלשהם בקשר אליו.

- מחיר מינימום - 5,300,000 ש"ח

תיבחן אפשרות לקיום סיור נוסף בנכס,

וזאת בתנאי להארכת מועד להתמחרות ובתיאום ואישור עם הכונסים

- הצעות יש למסור בכתב עד ולא יאוחר

מיום 01/09/2022 בשעה 12:00

במשרדי כונסי הנכסים בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים

בשיעור של 5% מגובה ההצעה 


 לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- אורן אבלה, עו"ד,

טל: 08-9391099

מייל: abela052@gmail.com

- דורון רדעי, עו"ד,

טל: 03-6969978

מייל: office@rgl.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורן אבלה מאורן אבלה | משרד עורכי דין גישור ונוטריון בטלפון 08-9391099

זכויות בנכס, רחוב התקוה 81

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
כתובת רחוב התקוה 81
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 1.9.22, 12:00
גוש 6135
חלקה 14040/3660768 חלקים בחלקה 69

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu