דירה באשדוד מכונס נכסים
14.8.22

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות הבעלות והחזקה

בדירת מגורים בת 4 חדרים (כולל ממ"ד) בשטח כ – 104 מ"ר + מרפסת שמש בשטח כ – 12.5 מ"ר,  ברח' שלמה בן יוסף 11ב' אשדוד, הידועה כגוש 2456 חלקה 14/12

(להלן: "הדירה") כדלקמן:

1. הדירה נמכרת במצבה הנוכחי (AS IS) פיזית, תכנונית ומשפטית.

2. הבעלות בדירה תועבר אל הרוכש כשהדירה נקיה מכל חוב ו/או עיקול ו/או שיעבוד.

על המציע ובאחריותו לבדוק ולבחון טיב הדירה והזכויות הרשומות בדירה וכל הכרוך בכך. המציע ייראה כמי שבדק את הדירה ואת כל הנתונים לעיל.

3. המכר אינו כפוף לדיני המכרזים.

4. הצעות בכתב בלבד יש להגיש עד ליום 14/08/2022 בשעה 14:00 במשרדי עמותת רעות אפוטרופסות (להלן: "העמותה"), רח' המדע 1 רחובות (בית מישורים - קומה 3).

5. על המציע לחתום על נוסח ההצעה המצוי במשרדי העמותה, לרבות על נוסח הסכם המכר, כולל נספחיו, ולהגישם במקור. את המסמכים ניתן לקבל באמצעות דוא"ל.

6. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה, לפקודת הרשקוביץ אדריאן (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ע"י רעות אפוטרופסות.

ההמחאה הבנקאית תוחזר בתום הליך המכירה למציע שהצעתו לא תתקבל, או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. מאידך, ההמחאה הבנקאית תחולט כפיצוי מוסכם מראש בכל מקרהשבו יחזור בוהמציע מהצעתו בטרם הושלם הליך המכירה, או במידה שהצעתו התקבלה והמציע חזר בו מהצעתו.

7. יתרת התמורה תשולם תוך 60 יום מיום אישור ההסכם ע"י ביהמ"ש, בהתאם להוראות נוסח הסכם המכר.

8. המציע שיזכה יחוייב לחתום על חוזה המכר בנוסח המצוי במשרדי העמותה,

ללא הסתייגויות מנוסחו.

9. העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. העמותה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם,

ו/או לנהל התמחרות בין המציעים, כולם ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. העמותה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות, ו/או לפרסם מחדש הזמנות לקבל הצעות לרכישת הדירה.

10. כל היטל השבחה, מכל מין ו/או סוג שהוא, באם יחול, יחול על המציע וישולם ע"י המציע, במועד הקבוע בחוק.

11. לא ישולמו דמי תיווך.

12. המכירה כפופה לאישור בית המשפט.


לקבלת פרטים נוספים נא לפנות אל

אדל יאמין – מנהלת נכסים,

במשרדי העמותה בימים א - ה

בין השעות 10:00 – 15:00

בטל' 08-9395000/11

או באמצעות מייל Nechasim_Reut@reutap.org.il


סיור בדירה ייערך בתאריכים:

19/07/2022 יום ג' בין השעות 14:00-16:00

27/07/2022 יום ד' בין השעות 14:00-16:00

01/08/2022 יום ב' בין השעות 14:00-16:00

10/08/2022 יום ד' בין השעות 16:00- 14:00

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורטל מילרוד מעופר קאופמן ושות' משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 08-9395000/11 | 03-6963884

דירה, 4 חדרים, אשדוד, רחוב שלמה בן יוסף 11ב'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס דירה
ישוב אשדוד
כתובת רחוב שלמה בן יוסף 11ב'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 14.8.22, 14:00
גוש 2456
חלקה 12/14
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 104 מ"ר
ממ"ד יש
הערות בשטח כ – 104 מ"ר
+ מרפסת שמש בשטח
כ- 12.5 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא