תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבת ים ממנהל מיוחד
אורן יעקבלביץ | משרד עורכי דין
יום ראשון, 21.8.22, 12:00 (שעון ישראל)

הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להמציא למשרד החתום מטה בכתב,

עד ליום 21/08/2022 בשעה 12:00

- הצעות יש להגיש על גבי טופס הצעה אליו יצורף צילום ת.ז  של המציע ובצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% מההצעה אשר תחולט כפיצוי מוסכם

במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו. הזכויות בנכס יימכרו במצבם הנוכחי AS-IS

- אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הרשום מטה בכל עניין הקשור לנכס החתום מטה אינו מקבל על עצמו כל אחריות בנוגע למצבו של הנכס ועל המציע לבדוק בעצמו ועל

אחריותו את מצב הנכס והזכויות בו.

- על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזי .

- החתום מטה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ויהיה רשאי לא למכור כלל את הנכס, להאריך את המועדים בהצעה זו, לנהל מו"מ עם המציעים, לקיים התמחרות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- לא ישולמו דמי תיווך.

- המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

יצוין כי לגב' ואקנין רמית (להלן: "הבעלים") קיימת זכות קדימה לרכוש את הנכס.

- לטפסי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הרשום מטה.


מועדי ביקור בנכס:

12/08/2022 בשעה 10:00 עד 11:30

19/08/2022 בשעה 12:00 עד 13:30


אורן יעקבלביץ, עו"ד- מנהל מיוחד

רחוב יגאל אלון 96 , בית אמפא TLV , תל אביב

טלפון 03-6411550  03-6094795 פקס

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורן יעקבלביץ, עו"ד מאורן יעקבלביץ | משרד עורכי דין בטלפון 03-6411550

דירה, 2 חדרים, בת ים, רחוב קלאוזנר 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב קלאוזנר 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.8.22, 12:00
גוש 7150
חלקה 336
תת חלקה 20
חדרים 2
קומה 3
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם תמא
הסכם מכר
טופס הרשמה
כתב הסכמה לביצוע עסקה במקרקעין
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא