התמחרות אינטרנטית - נכס מסחרי בחולון מכונס נכסים
ישראל מרק | משרד עורכי דין
יום שלישי, 15.11.22, 10:00 (שעון ישראל)

נכסים– נכס מסחרי בחולון הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס

1. כונס הנכסים הח"מ מפרסם בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות מקרקעין של נכס מסחרי כמפורט להלן (להלן: "הנכס"):

מקום הנכס: רחוב סוקולוב 77 חולון גוש : 7168 חלקה:  171,173,175 

תת חלקה: 21-30.

2. הזכויות בנכס יימכרו במצבן הנוכחי AS IS. על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וע"י מומחים מטעמו, את הנכס ואת הזכויות הקיימות ו/או הפוטנציאליות שלו, לרבות בהיבט התכנוני, הפיזי והמשפטי בטרם יגיש הצעתו.

3. כונס הנכסים ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראי לכל פגם ו/או אי התאמה שקיימים ו/או שיתגלו בזכויות ו/או בנכס ולא יהיו אחראים לתיאור הנכס ו/או מצבו ו/או בקשר לזכויות בו (לרבות עצם קיומן) או בקשר אליו ו/או כל דבר האמור בחוו"ד השמאי שתוצג בפני המתעניינים.

4. לקבלת מסמכי ההצעה וחוו"ד שמאי, יש לפנות באמצעות המייל בלבד לפי כתובת הדוא"ל: Israel@marklaw-office.com

5. שאלות או בירורים או תיאום ביקור בנכס, יש לתאם עם משרד כונס הנכסים

(אך ורק באמצעות הדוא"ל).

6. על המציע לגבש הצעתו באופן עצמאי מבלי שהוא מסתמך על מידע או מצג כלשהו של כונס הנכסים. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרד עו"ד ישראל מרק

(רח' מצדה 7, (בסר 4), קומה 41, בני ברק).

7. הצעות כאמור ניתן להמציא למשרד כונס הנכסים

לא יאוחר מיום 1/11/2022 בשעה 12:00.

8. את ההצעה יש להגיש באופן של מסירת טופס הצעה, לאחר השלמת פרטי המציע, פרטי ההצעה וסכום התמורה המוצעת, חתומים על ידי המציע כמפורט בטופס ההצעה שיישלח בחוזר לפונים לכתובת המייל שלעיל.

9. להצעה שפרטיה הושלמו והיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף כתנאי להשתתפות, המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונמית של בנק ישראלי בשיעור של 10% משווי ההצעה הכוללת, לפקודת עו"ד ישראל מרק. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית יופקדו למשמרת בנאמנות בידי כונס הנכסים. כל מציע שיחזור בו מהצעתו לאחר שהגישה, או שלא ישלם את מלוא התמורה במועדה בהתאם להצעתו לאחר שזו אושרה, יחולטו ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית שהפקיד. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית האוטונומית יוחזרו למציע במידה והצעתו לא הוכרה כהצעה הזוכה ולאחר אישור ההצעה הזוכה ע"י רשם ההוצאה לפועל.

10. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים. כונס הנכסים רשא לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד, להפסיק מו"מ בכל שלב, לערוך התמחרות אינטרנטית, טלפונית או אחרת, לדרוש תנאים מוקדמים להשתתפות בהתמחרות ולהציב תנאים בהתמחרות עצמה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את תנאי ההזמנה, ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

11. פרטי הנכס, טופס הצעה וחוו"ד שמאי ניתן לראות באתר חברתBIDSPIRIT בפורטל נדל"ן (תנאי המכירה המפורסמים באתר יחייבו את המציעים).

12. ההתמחרות תיערך ביום 15.11.2022 החל מהשעה 10:00.

13. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות האינטרנט (במקרה כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים המשתתפים בהתמחרות הממוחשבת).

14. ההצעה אשר תאושר על ידי כונס הנכסים כפופה ומותנית באישורו של רשם ההוצאה לפועל בכפר סבא במסגרת תיק הוצל"פ מס' 500638-11-17.

15. יובהר כי בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כל אחריות לכך (וכל סכום שיוחזר למציע, יוחזר ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית).

 

עו"ד ישראל מרק, כונס נכסים

רחוב מצדה 7 בני ברק

טל': 03-6488668


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ישראל מרק מישראל מרק | משרד עורכי דין בטלפון 03-6488668

זכויות מקרקעין בנכס מסחרי, חולון, רחוב סוקולוב 77 חולון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות מקרקעין בנכס מסחרי
ישוב חולון
כתובת רחוב סוקולוב 77 חולון
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 1.11.22, 12:00
גוש 7168
חלקה 171,173,175
תת חלקה 21-30
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא