תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בכפר מונש
משרד עורכי דין פדר
יום שבת, 15.10.22, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות החכירה בנכס מקרקעין המצוי ברחוב דרך הפרחים מס' 59, כפר מונש שבשרון והידוע גם כגוש 8415, חלקה מס' 59 (בשלמות), מגרש מס' 159 (מס' תיק מנהל 52351193א') (להלן: "ההזמנה")

1. כל המעוניין מוזמן בזאת להציע הצעה לרכישת מלוא זכויות החכירה בנכס מקרקעין (מבנה חד-משפחתי) המצוי ברחוב דרך הפרחים מס' 59, כפר מונש שבשרון והידוע גם כגוש 8415, חלקה מס' 59 (בשלמות), מגרש מס' 159 (עפ"י תוכנית מס' עח/8/52) (מס' תיק מנהל 52351193א') (להלן: "הממכר").
2. לתשומת לב המציע, כי בממכר קיימת יחידה דיור נפרדת, במפלס העליון, בת 3 חדרים, מטבח ו- 2 יחידות שירותים ומקלחת, המושכרת לשוכרים המחזיקים בהסכם שכירות עד ליום 31.5.2023 (אלא אם כן, ניתנת התראה בת 60 יום מראש, אין תקופת אופציה), בעלות דמי שכירות חודשיים בסך של 5,000 ₪ הכוללים מיסי ארנונה.
3. הממכר יימכר במסגרת הליך של התמחרות או בכל הליך אחר שהח"מ ימצאו לנכון.
4. על המציע ובאחריותו לבדוק את הממכר בכל ההיבטים, כולל מצבו הפיזי, מצבו התכנוני, הרישומי והמשפטי ואת השימושים בו. הממכר יימכר במצבו הנוכחי ("AS IS") ועל סמך בדיקות המציע בלבד.
5. הח"מ ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בממכר מכל מין וסוג שהוא ואינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי תיאור הממכר ו/או לגבי מצבו (הפיזי ו/או התכנוני) ו/או לגודלו הפיזי ו/או באשר לזכויות בממכר ו/או לגבי המצגים שיוצגו בחלקי חוות דעת השמאי המצורפת למסמכי ההזמנה.
6. המציע יהיה האחראי הבלעדי לביצוע רישום הזכויות בממכר בפנקסי הרישום המתאימים על שמו.
7. הצעות בכתב, בצרוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גלית שוקרון, בשיעור של 10% מהסכום המוצע (ולא פחות מ- 750,000 ₪) וטופס הצעה חתום ע"י המציע, יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד עו"ד פדר, בכתובת המצוינת מטה,
עד ולא יאוחר מיום 15.10.2022, בשעה 12:00.
8. לאחר קבלת ההצעות, יישלח למציעים אשר הגישו הצעה כדין למשרדם של הח"מ בחברת עורכי דין פדר מועד ההתמחרות וכן מיקומה.
9. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.
10. כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הממכר ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע"י המציע.
11. כל המעוניין להשתתף בסיור בממכר, יודיע על כך לעו"ד גלית שוקרון או עו"ד דן שטרנפלד במיילים: Galit@federlaw.co.il או Dan@federlaw.co.il (בהתאמה) בלבד.
ההשתתפות בסיור איננה תנאי להגשת הצעה אך השתתפות המציע בסיור מותנית ברישום מראש. למען הסר ספק יובהר, כי הסיור ו/או מה שייאמר בו בע"פ לא יהווה מצג כלשהו מטעם המוכרים ו/או מי מהמוכרים ו/או כל מי מטעמם ומלוא האחריות על בדיקת הממכר מוטלת על המציע ומצויה באחריותו הבלעדית, הכול כאמור במסמכי ההצעה.
12. עו"ד גלית שוקרון ו/או עו"ד דן שטרנפלד ו/או מי מטעמם שומרים בידיהם את הזכות לקבוע ו/או להאריך ו/או לבטל את מועד עריכת הסיור, וכן את מועדי הגשת ההצעה וההתמחרות (ככל שתוכרז), בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
13. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנה זו אינה מהווה הצעה למכירת הנכס, אינה כפופה לדיני המכרזים ו/או להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, אין בה משום הצעה ו/או התחייבות של הח"מ למכור את הנכס למי מהמציעים, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו. הח"מ יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מעין מכרז, מו"מ או הליך של התמחרות עם המציעים או חלקם או עם אדם אחר, והוא שומר לעצמו את הזכות לוותר על פגמים בהגשה ולבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו, והינו רשאי שלא למכור את הנכס, כלל. דמי תיווך לא ישולמו בכל מקרה.
14. בכל עניין הנוגע להגשת הצעות, יש לפנות לעו"ד גלית שוקרון במייל Galit@federlaw.co.il או לעו"ד דן שטרנפלד במייל Dan@federlaw.co.il בלבד.
גלית שוקרון, עו"ד דן שטרנפלד, עו"ד
         

חברת עורכי דין פדר
מרח' הגביש 4, א.ת החדש פולג
ת.ד. 699, נתניה 4210602
 טלפון: 077-7373737, פקס: 153-9-8355122

למידע נוסף

זכויות בנכס, כפר מונש, שרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב כפר מונש, שרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.10.22, 12:00
גוש 8415
חלקה 59 (בשלמות)
מגרש 159 (מס' תיק מנהל 52351193א')
מסמכים:
תיק למתעניין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu