תאריך אחרון להתמחרות - דירת טריפלקס גג ב"מגדל השחר" גבעתיים מבא כח
גולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין
יום שני, 24.10.22, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת טריפלקס גג בשטח כולל של כ-371 מ"ר בקומות 52-54 "במגדל השחר", גבעתיים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת טריפלקס גג, ברמת גמר גבוהה, הנמצאת בקומות 52-54 במגדל השחר ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים, הכוללת שטח בנוי של 213 מ"ר ומרפסות בגודל של 158 מ"ר, 4 חניות ומחסן, הידועה כחלק מחלקה 138 בגוש 7105 (להלן:"הנכס").

1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS), למרות האמור לעיל, המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הנכס בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.

2. ניתן לקבל את סט מסמכי המכרז כולל טיוטת הסכם מכר, נסח טאבו, תמונות וחוו"ד שמאית (ללא סכומים) כנגד תשלום של 100 ₪ בתוספת מע"מ לקופת המכרז שלא יוחזרו בכל מקרה. תשומת לבכם כי לא ניתן לבקר בנכס ו/או להגיש הצעות ללא התשלום הנ"ל.

3. ההצעות תוגשנה בשקלים, ע"ג טופס הצעת רכישה במסירה אישית למשרד הח"מ,

עד ליום 24.10.2022 בשעה 17:00. להצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ, עו"ד אילן יששכר.

4. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.

5. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים, לרבות התמחרות חוזרת והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת הצעות ו/או לבטל את המכירה, הכל לפי שיקול דעתו וללא הצורך בהנמקה.

6. הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.

7. הזוכה, אשר יעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי מנהל המכירה.


עורך דין אילן יששכר – מנהל המכירה

גולן יששכר ושות' – עורכי דין

רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 19, תל אביב

טלפון: 072-3322233 ; פקס: 072-2224873

Law@lawf.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אילן יששכר מגולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין בטלפון 072-3322233

דירת טריפלקס גג, גבעתיים, רח' אריאל שרון 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת טריפלקס גג
ישוב גבעתיים
שכונה מגדל השחר
כתובת רח' אריאל שרון 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 24.10.22, 17:00
גוש 7105
חלקה חלק מחלקה 138
מרפסות 3
גודל 371 מ"ר
קומה 52 מתוך 54
חניה יש
ממ"ד יש
מעלית יש
גישה לנכים יש
מיזוג יש
מחסן יש
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu