תאריך אחרון להציע הצעות - דירת מגורים בצפון הישן בתל אביב מבא כח
21.9.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בצפון הישן בתל אביב

הציבור מוזמן בזה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים בת 3 חדרים ברחוב הירשנברג 11, תל אביב (להלן – הממכר/הדירה). הדירה מושכרת בשכירות חופשית עד 28.2.23.
1. על המציע לבדוק בעצמו כל מידע בקשר לממכר ולזכויות בו לרבות מצבו התכנוני, הפיזי, והמשפטי של הממכר, ושל הזכויות בו, רישום הזכויות בפנקסי הרישום הרלבנטיים ו/או אצל כל הרשויות המוסמכות, לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובנייה, חריגות בנייה, מיסים וכיוצ"ב, כאשר הממכר יימכר במצבו הנוכחי כפי שהוא (AS IS), הכול בהתאם להוראות חוזה הרכישה והנספחים לו.
2. אין באמור לעיל משום מצג כלשהו של הח"מ, ב"כ בעלי הממכר/הדירה, והאחריות לבירור המצב המשפטי, התכנוני והפיזי של הזכויות בממכר על המציע בלבד.
3. חוזה הרכישה עליו יידרש המציע לחתום (להלן – חוזה הרכישה), וטופס הצעה, ניתן לקבל ממשרד הח"מ.
4. הח"מ אינו אחראי אחריות כלשהי לגבי תיאור הממכר ו/או לגבי מצבו לרבות התכנוני ו/או באשר לזכויות בו לרבות תוכניות החלות על גבי הממכר ו/או אפשרויות הניצול שלו ו/או לחיובי המיסים בקשר עימו ו/או האגרות ו/או כל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו ו/או למידע הכלול במסמכי ההזמנה להציע הצעות. מסמכי ההצעה, לרבות חוזה הרכישה אינם מהווים הסכמה מטעם הח"מ או התחייבותם למכירת הממכר או התחייבות כל שהיא.
5. הצעות יש להגיש למשרד הח"מ, אך ורק בדרך של חתימה על טופס ההצעה,
עד ולא יאוחר מיום 21.9.22 בשעה 12:00. לטופס הצעה החתום על ידי המציע יצורף שיק בנקאי/ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית ערוכה לטובת משרד הח"מ בסכום של 10 אחוזים מגובה ההצעה, לתקופה של 4 חודשים מיום הוצאתה (להלן – הפיקדון).
6. הפיקדון יחולט במקרה והמציע, שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מייד בתום ההתמחרות ו/או לא יממש את המכירה ו/או לא יעמוד בתשלום מלוא התמורה תוך 60 יום מיום קבלת הצעתו, וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, ללא צורך בהוכחת נזק.
7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. הח"מ ו/או בעלי הממכר לא ישלמו דמי תיווך ו/או דמי ייזום כלשהם.
9. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל המציעים יחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים תחרות ו/או התמחרות בין המציעים ובין אחרים ואינו חייב לקבל הצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ודיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. הח"מ יהיה רשאי לבטל ו/או להאריך את התקופה לקבלת הצעות וכן לפרסם הזמנות חוזרות נוספות להציע הצעות לרכישת הממכר לפי שק"ד הח"מ.
10. פרטים נוספים ומועדים לביקור בממכר יהיו בתיאום טלפוני מראש עם הגב' שאנה ממשרד הח"מ.

א.חביב טנג'י ואח', עורכי דין ונוטריון
Me A.H. TANGY, cabinet d'avocats et Notaire
רחוב סמילנסקי 15, נתניה 4243112
טל: 073-7964684 פקס: 09-7748980
info@avocatisrael.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביב שפירא מא.ח. טנג'י ואח', משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 073-7964684

דירה, 3 חדרים, הצפון הישן בתל אביב, רחוב הירשנברג 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב הצפון הישן בתל אביב
כתובת רחוב הירשנברג 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 21.9.22, 12:00
חדרים 3
הערות הדירה מושכרת בשכירות חופשית עד – 28.2.23 .

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu