התמחרות אינטרנטית - דירה בתל אביב מכונס נכסים
יום ראשון, 12.2.23, 10:00 (שעון ישראל)

1. הח"מ בתפקידם ככונסי הנכסים של הנכס שבנדון, מזמינים בזאת את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירת מגורים ברחוב בן יהודה 59 בתל אביב, הידועה כגוש 6905 חלקה 38 תת חלקה 19 המיועדת להרחבה במסגרת פרויקט תמ"א 38/1 (להלן: "הדירה").

2. הדירה תימכר במצבה כמות שהוא (AS-IS) ובהתאם לתנאי הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ וכפי שהוא.
3. הח"מ ובעלי הזכויות אינם מתחייבים למכור את הדירה (או חלקה) למגיש ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, ושומרים על זכותם לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות שמירה על זכותם לערוך התמחרות, כמו גם לקבל הצעות לאחר המועד האמור ו/או לפרסם מועד חדש, והכל על פי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
4. להצעה לרכישת הדירה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית לפקודת: "עו"ד מיכאל איתי טלמור ועו"ד דותן שעיה בנאמנות", בסכום השווה לשיעור של 5% מסכום ההצעה המוגשת (להלן: "הערבון"). הערבון יחולט במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל, יחזור בו מהצעתו או יפר את תנאי הסכם המכר עליו יידרש לחתום. תוקף הערבון יהיה לפחות 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
5. את ההצעה שתוגש בכתב ובטופס הצעה, יחד עם הסכם מכר חתום ומאומת בצירוף הערבון, יש להגיש למשרד מיכאל איתי טלמור ושות'
עד ליום 30/01/2023 בשעה 17:00,
בכתובת - בן גוריון דוד 1, מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 25), בני ברק.
6. דיני מכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על הצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.
7. הח"מ ו/או בעלי הזכויות לא ישלמו דמי תיווך.
8. המכר כפוף לאישורו של בית משפט השלום בתל-אביב.
9. אין לראות במידע לעיל ו/או במידע שיימסר, לרבות בחו"ד שמאי, כאסמכתא מחייבת כלשהי, ובעלי הזכויות ו/או הח"מ ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל מידע או מצג בנוגע לדירה. על המציע/ים מוטלת החובה המוחלטת לערוך על חשבונם ועל אחריותם בדיקה פיזית, משפטית, שמאית ותכנונית של הדירה לרבות ייעודן, התוכניות החלות עליהן (אם חלות) ואפשרות ניצולן ומגבלותיהן, היתרי הבניה, מסמכי התמ"א, חיובי מיסים, אגרות והיטלים וכל הוצאה אחרת אשר תחול (אם תחול) בקשר עם רכישתן.
10. לקבלת עותק ממסמכי ההצעה או פרטים נוספים, נא לפנות למשרדם של הח"מ:
בדוא"ל: dotan.s.law@gmail.com
בדוא"ל: michaelt@mit-law.com
11. התמחרות תתקיים ביום 12/02/2023 במשרדו של עו"ד מיכאל איתי טלמור
ובמקביל באופן מקוון באתר בידספיריט

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- מיכאל איתי טלמור, עו"ד
בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 (ק' 25), בני ברק
טל': 03-5440262
- דותן שעיה, עו"ד
יוסף שכטר 5, פתח תקווה
טל': 03-6498898

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכאל איתי טלמור, עו"ד ממיכאל איתי טלמור ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5440262

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב בן יהודה 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב בן יהודה 59
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 30.1.23, 17:00
גוש 6905
חלקה 38
תת חלקה 19
הערות הדירה מיועדת להרחבה
במסגרת פרויקט תמ"א 38/1
מסמכים:
תיק למתעניין (מסמכי ההזמנה להורדה)
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu