תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בגבעתיים מבא כח הבעלים
יום רביעי, 1.2.23, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת חנות ברחוב ויצמן 60, גבעתיים

מוגשת בזאת הזמנה להגיש הצעות לרכישת חנות ברחוב ויצמן 60, גבעתיים, הידועה כגוש 6154 חלקה 85 תת חלקה 23 (להלן:"הנכס"), חנות פינתית, מושקעת, תקרה גבוהה, ויטרינה, תלת פאזי ומזגן מרכזי, בקירבת קניון גבעתיים, Prime Location.

1. הח"מ משמשת כבאת כח הבעלים של הנכס.

2. את הנכס ניתן לראות בתיאום עם עוה"ד עדינה סיליס-גרוסי.

3. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת הנכס ,

"לא תתקבלנה הצעות הפחותות מ 1,280,000 ש"ח"

יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 01/02/23 פיסית למשרדה של עוה"ד עדינה סיליס- גרוסי ברחוב גלעד 1, פרדס חנה כרכור, בגובה 10% מסכום ההצעה.

ההמחאה תהא לפקודת עו"ד עדינה סיליס-גרוסי.

4. סכום זה ישמש כבטוחה לרכישת הנכס על-ידי מציע שהצעתו תתקבל, והוא יחולט כפיצוי קבוע ומוסכם ללא הוכחת נזק, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה ו/או לא יחתום על הסכם המכר, מיד בסמוך להודעת הזכייה.

5. מציע שהצעתו לא התקבלה - תוחזר לו המחאתו במשרד הח"מ ללא פיצוי, ובערכה הנומינלי ללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

6. הזכויות בנכס נמכרות AS-IS ועל המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו, את הנכס מצבו הפיזי, המשפטי, הרישומי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה וכל ההיבטים האחרים מכל סוג שהוא הקשורים ו/או הנוגעים לנכס וסביבתו, חיובי המס החלים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, לרבות רישומו בפנקס המקרקעין. הח"מ לא יהא אחראי לכל פגם או נזק בנכס ו/או אי התאמה, שיימסר במצבו הנוכחי.

7. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו ועוה"ד עדינה סיליס-גרוסי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

8. הח"מ לא תשלם דמי תיווך

     

עדינה סיליס-גרוסי, עו"ד                                             

רח' גלעד 1 , פרדס חנה -כרכור                                 

טל. 04-6961030 ; פקס. 04-6961040                        

נייד. 052-5292772

Adinasg.law@walla.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עדינה סיליס-גרוסי, עו"ד מעדינה סיליס-גרוסי | משרד עורכת הדין בטלפון 04-6961030

חנות, גבעתיים, ברחוב ויצמן 60

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב גבעתיים
כתובת ברחוב ויצמן 60
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,280,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.2.23
גוש 6154
חלקה 85
תת חלקה 23
הערות חנות פינתית, מושקעת, תקרה גבוהה, ויטרינה, תלת פאזי ומזגן מרכזי, בקירבת קניון גבעתיים, Prime Location.
מסמכים:
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu