תאריך אחרון להציע הצעות - נכס מסחרי בטירה מכונס נכסים
רמי קוגן, משרד עורכי-דין
יום ראשון, 22.1.23, 13:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מסחרי בטירה

עוה"ד רמי קוגן וחנן חדד, בתפקידם ככונסי נכסים (להלן – כונסי הנכסים) למימוש נכס מקרקעין הידוע כ- 10,589/120,000 חלקים בחלקה 74 בגוש 7764 ששטחו 2,270 מ"ר שעליו בנויים מבנים שונים (להלן: "הנכס"), מתכבדים להזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס בתנאים שלהלן:

1. כל המעוניין לרכוש את הממכר ו/או את חלקו, יגיש למשרדי כונסי הנכסים, בכתובות המפורטות מטה, הצעה בכתב (להלן: "ההצעה"),

עד ולא יאוחר מיום 22.1.2023 בשעה 13:00, בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת כונסי הנכסים בשיעור של 10% מגובה ההצעה, ניתן לבצע חלף שיק בנקאי העברה כספית לזכות חשבון עליו יורה הח"מ.

2. נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש כל מציע לחתום כתנאי להשתתפות בהתמחרות וקבלת פרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד כונסי הנכסים (בין השעות 10:00 – 18:00) במשרדם בכתובת המופיעה בשולי הודעה זו, זאת בכפוף ולאחר חתימה על מסמך – כתב הסכמה להשתתפות בהליך ההתמחרות ותנאים מוקדמים לה.

3. רכישת הנכס תיעשה על סמך מצבו כפי שהוא איפה שהוא (AS-IS-WHERE-IS). על המעוניינים מוטלת החובה לבדוק את מצב הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, הכול על אחריותם הבלעדית. יובהר, כי אין לכונסי הנכסים כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על מצב הממכר, בכל אספקט שהוא.

4. מובהר למען הסר ספק, כי על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ואין כונסי הנכסים מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כונסי הנכסים יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לנהל מו"מ, בכל שלב שהוא ובכל דרך, עם כל המציעים, ו/או עם חלקם, ו/או עם כל אדם אחר ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם באופן פומבי או אינטרנט, והכל כפי שימצאו לנכון. הח"מ רשאים לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת הנכס הנ"ל ואינם מתחייבים לקבלת את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. הח"מ רשאים לחתום על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי מרכז, כב' השופטת עירית וינברג נטוביץ, בתיק חדל"ת 36068-01-20 ואישור המכר הינו תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם, כאשר ייתכן והשלמת המכירה תהא כפופה להצגת אישורים על ידי הועדה המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או גוף אחר, והכל לפי העניין.

6. מציע שיחזור בו מהצעתו, לאחר המועד כמפורט במסמך ההסכמה, יחולט הפקדון שהפקיד כפיצוי מוסכם.

לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד רמי קוגן טל' 03-6091219; rami@kogan-law.com או עו"ד אבי לוי בטל': 03-6005444; E-mail Pashar@Hanan-Law.co.il.

       

עו"ד רמי קוגן, כונס נכסים                           עו"ד חנן חדד, כונס נכסים

הארבעה 30 (מגדלי הארבעה, קומה 8),        ז'בוטינסקי 9, (הכשרת היישוב, קומה 22)

תל אביב                                                   בני ברק

טלפון :6091219 -03, פקס: 03-6091217   טלפון: 03-6000544; פקס: 03-5426095


למידע נוסף

נכס מסחרי, טירה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס נכס מסחרי
ישוב טירה
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.1.23, 13:00
גוש 7764
חלקה 74
גודל 2,270 מ"ר
הערות מקרקעין הידוע
כ-10,589/120,000חלקים
שעליו בנויים מבנים שונים
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu