תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בחדרה מכונס נכסים
שחר בז'רנו | עורך דין ומגשר
יום שלישי, 31.1.23, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' הנרייטה סולד 9/5, חדרה הידוע כגוש: 10032 חלקה 361 ת"ח 5 (מכר בכינוס נכסים, כפוף לאישור בית משפט לענייני משפחה - חדרה)

1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים ( 42 מ"ר על פי נסח טאבו) בקומה שלישית של הבניין המצוי ברח' הנרייטה סולד 9/5 חדרה, הידוע כגוש: 10032 חלקה: 361 ת"ח 5

2. המכר מתבצע בהליך הגשת הצעות והתמחרות בין המציעים, כפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בחדרה ולכל אישור עפ"י דין.

3. הנכס ימכר במצבו כפי שהוא (AS IS), מכל בחינה שהיא. על המציע לבדוק, על חשבונו ואחריותו, את כל הנתונים לגבי הנכס, מצבו הפיזי ו/או התכנוני ו/או הרישומי ו/או המשפטי.

4. מובהר, כי כונס הנכסים לא יהיה אחראי לכל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלה בנכס ו/או בנתוניו ולא יישא באחריות כלשהי לכל אחד מהנושאים הנ"ל, שכן הנכס נמכר במצב AS IS

5. גמר תשלומים - עד יום 90 ימים מיום אישור הסכם מכר על ידי בית המשפט לענייני משפחה – חדרה.

6. תתקבלנה הצעות רכישה בכתב בלבד במשרדו של כונס הנכסים תוך צירוף שיק בנקאי לפקודת כונס הנכסים עו"ד שחר בז'רנו ו/או העברה בנקאית אל חשבון כינוס הנכסים בשווי 10% מגובה ההצעה (סך שלא יפחת מהצעה לפי שווי נכס של 900,000 ₪).

7. בהצעה יש לפרט את שם המציע, כתובתו , מס' זהותו (חובה לצרף צילום ת.ז. + ספח), הסכום המוצע ותנאי התשלום המוצעים מראש. ההצעה תימסר במשרדו של כונס הנכסים עד יום 31.1.2023 שעה 12:00 בלבד.

8. הסכום המופקד בידי הכונס יחולט, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, אם המציע יחזור מהצעתו לאחר שיזכה בהתמחרות ו/או אם הצעתו תתקבל ויבחר שלא לממשה ו/או אם ימנע מלחתום על הסכם רכישה בנוסח שיקבע על ידי כונס הנכסים ו/או אם לא ישלם את הסכום שנקבע בהסכם ו/או אם יפר את ההסכם.

9. השיק הבנקאי או ההעברה הכספית יושבו למציעים עם גמר ההתמחרות, במידה והצעתם לא תתקבל.

10. ניתן לראות את הדירה בתיאום מראש בלבד עם כונס הנכסים בלבד,

בטלפון: 04-6606355.

11. המכר אינו כפוף לדיני מכרזים. אין כונס הנכסים מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהיא. תבוצע התמחרות ו/או יבוצע מו"מ עם המציע/ים בנפרד. כונס הנכסים רשאי להפסיק ו/או לבטל ו/או להשעות ו/או להאריך את הליכי המכר בכל שלב.

12. מובהר, כי כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך ולא יחתום על טופס הזמנת שירותי תיווך.


עו"ד שחר בז'רנו, כונס הנכסים

רח' הלל יפה 28 א', חדרה

טל': 04-6606355, פקס: 04-6606356

דוא"ל: beje.law@gmail.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שחר בז'רנו משחר בז'רנו | עורך דין ומגשר בטלפון 04-6606355

דירה, 3 חדרים, חדרה, רחוב הנרייטה סולד 9/5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חדרה
כתובת רחוב הנרייטה סולד 9/5
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.1.23, 12:00
גוש 10032
חלקה 361
תת חלקה 5
חדרים 3
גודל 42 מ"ר
קומה 3
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu