התמחרות אינטרנטית - מגרש ביקנעם עילית מכונס נכסים
חובב ביטון | משרד עורכי דין
19.1.23

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין "מגרש" ביקנעם עלית
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות 17135/50772 מ- 12,693 מ"ר, מגרש בשטח כ- 4,284 מ"ר (ע"פ נסח רישום מקרקעין) במקרקעין הידועים כחלקה 12 בגוש 11102 ביקנעם עלית (לשכת רישום מקרקעין נצרת), (להלן: "הממכר").
2. הממכר יימכר במצבו (AS-IS). על המציע לבדוק, בעצמו ו/או באמצעות יועצים מטעמו, ועל אחריותו, כל פרט וכל מידע הדרוש לשם הגשת ההצעה, לרבות מצבו המשפטי, התכנוני והרישומי, הייעוד ואפשרויות השימוש והניצול וכן מצבו הרישויי של הממכר וכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהעברת הזכויות בממכר על שם המציע.
כל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו של המציע ובאחריותו הבלעדית.
3. הח"מ לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא כלפי מי שירכוש את הממכר בקשר לנכונות כל פרט או מידע הקשור לממכר ולא יהיו אחראים לכל אי-התאמה או פגם שיתגלו בממכר, ואינם מקבלים על עצמם אחריות לגבי תיאור הממכר או לגבי מצבו או באשר לזכויות בממכר.
4. הצעות לרכישת הממכר, חתומות ע"י המציע בנוסח שייערך ע"י הח"מ וערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ושאינה מוגבלת בזמן, או שיק בנקאי בשיעור של 10% מערך ההצעה לפקודת הח"מ, תוגשנה למשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', מרח' מצדה 7 (מגדל ב.ס.ר 4, קומה 35) בני ברק ,
עד ולא יאוחר מיום 17.01.2022, בשעה 12:00.
5. המכר יבוצע באמצעות הליך התמחרות מקוונת שייערך ביום 19.01.22 החל מהשעה 16:00. על המציע להירשם עד למועד ההגשה הנ"ל באתר houses.bidspirit.com. תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו קיום האמור בסעיף 4 לעיל במלואו (הגשת הצעה והסכם חתומים למשרד כונס הנכסים, בצירוף ערבות בנקאית או שיק בנקאי) וקבלת אישור השתתפות מטעם הח"מ.
6. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהיו זכאים שלא למכור את הממכר כלל למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
7. לקבלת טופס הצעה, נוסח הסכם מכר עליו יידרש המציע לחתום, וכן לצורך תיאום מועד לביקור בממכר, יש לפנות אל מר אופק וקנין ממשרדו של הח"מ בדוא"ל: ofek@dtkgg.com או בטלפון 03-6114455 לא תתקבלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה.
8. על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרת תיקי חדלות הפירעון שבכותרת.

  ירון טיקוצקי, עו"ד                                                    חובב ביטון, עו"ד
          נאמן                                                                    כונס נכסים
רח' מצדה 7 בני ברק                                            רח' קהילת ציון 5, עפולה
טל': 03-61144556,                                                   טל: 04-6491010
פקס: 03-613334303-6                                            פקס: 04-6491011

למידע נוסף

זכויות במגרש מקרקעין 17135/50772 מ12,693 מ"ר , מגרש בשטח כ-4,284 מ"ר, יקנעם עלית

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות במגרש מקרקעין 17135/50772 מ12,693 מ"ר , מגרש בשטח כ-4,284 מ"ר
ישוב יקנעם עלית
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 17.1.23, 12:00
גוש 11102
חלקה 12

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu