מקרקעין בשכונת התקווה בתל אביב מעיזבון
ליאור ושות' | משרד עורכי דין
יום רביעי, 25.1.23, 15:00 (שעון ישראל)


הזמנה להציע הצעות לרכישת 70 חלקים מתוך 17163 חלקים בחלקה 55 בגוש 6135 בשכונת התקוה בתל אביב
מוזמנות בזה הצעות לרכישת 70 מתוך 17163 חלקים בגוש 6135 חלקה 55 בשכונת התקוה בתל אביב. המקרקעין נמכרים AS IS ועל המציע ובאחריותו לבדוק אותם פיזית, משפטית ותכנונית, ובכל היבט רלבנטי אחר.
 • הצעות חתומות בכתב על גבי טופס הצעה בלבד שיכלול את כל הפרטים הנדרשים בו יש להגיש אך ורק במשרדי הח"מ, בתיאום מראש, ואך ורק בתאריכים: 24 ו- 25 בינואר 2023 בין השעות 10-15.
 • ההצעה תהיה נקובה בש"ח.
 • להצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת "עו"ד בר-און מנהל עיזבון המנוחה רות נגר סימוני ז"ל" על סך 15,000 ₪. סכום השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם מראש במקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו, או במקרה שהמציע יחזור בו בטרם יושלם הליך המכירה. השיק הבנקאי יוחזר בסיום הליך המכירה למציע שהצעתו לא התקבלה.
 • בנוסף, על המציע לצרף להצעתו הסכם מכר חתום על ידו בכל עמוד בנוסח המצוי במשרדי הח"מ, ללא שינויים כלשהם.
 • הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם מציעים אחרים, וכן להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לבטל הזמנה זו.
 • המכירה כפופה לאישור בית המשפט.
 • לפרטים נוספים ולקבלת המסמכים ניתן לפנות לח"מ בדוא"ל – gbaron@liorlaw.com או לשלוח הודעת SMS/וואטספ למספר 0542402284.
 • מודגש בזה:
 • לא ישולמו דמי תיווך!
 • אין לפרסם כל מודעה שהיא בקשר למקרקעין ומכירתם אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ!
 • הערה: לח"מ נמסר, כי עשויים לעמוד למכירה חלקים נוספים במקרקעין בהיקף של עד 140 מתוך 17163 חלקים. עניין זה חורג ממסגרת הזמנה זו, והוא יוכל להתברר ישירות בין הרוכש לבין בעלי אותם חלקים.
גדי בר-און, עו"ד
ליאור ושות', עורכי-דין
מנהל עיזבון המנוחה רות נגר סימוני ז"ל
רח' מצדה 9 מגדל ב.ס.ר 3
קומה 35, בני ברק

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גדי בר און, עו"ד מליאור ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 054-2402284

מקרקעין, תל אביב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מקרקעין
ישוב תל אביב
שכונה שכונת התקווה
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 25.1.23
גוש 6135
חלקה 55
תת חלקה 70 מתוך 17163 חלקים
מסמכים:
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu