התמחרות אינטרנטית - דירה בת ים מבא כח
מוטי גולן ושות' | עורכי דין
יום חמישי, 26.1.23, 15:10 (שעון ישראל)

מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא זכויות החכירה בדירת מגורים (חדשה) בת 3 חדרים, ברחוב בר אילן 1 בת ים, הידועה כגוש 7155, חלקה 169, תת חלקה 7 (להלן: "הנכס").
  • הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS), למרות האמור לעיל, המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הנכס בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.
  • ניתן לקבל את סט מסמכי המכרז ולהתעדכן במועדי הביקור בנכס באמצעות המייל המצורף בלבד.
  • ההצעות תוגשנה למשרד הח"מ בשקלים, ע"ג טופס הצעת רכישה,
  • עד ליום 19/01/23 בשעה 15:00. בצירוף המחאה בנקאית בגובה 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ, עו"ד מוטי גולן.
  • מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא – ערבותו תחולט.
  • הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים, לרבות התמחרות חוזרת והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת הצעות ו/או לבטל את המכירה, הכל לפי שיקול דעתו וללא הצורך בהנמקה.
  • הזוכה, אשר תאושר זכייתו ויעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי מנהל המכירה.
עו"ד מוטי גולן – מנהל המכירה
מוטי גולן ושות' – עורכי דין
 רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 19, תל אביב
נייד: 055-7210560
כל פנייה לנכס תעשה באמצעות המייל המצורף בלבד!!

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד מוטי גולן ממוטי גולן ושות' | עורכי דין בטלפון 03-9133301

דירה, 3 חדרים, בת ים, בר אילן 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת בר אילן 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.1.23, 15:00
גוש 7155
חלקה 169
תת חלקה 7
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu