תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בכפר סבא מכונס נכסים
נדב לב, משרד עו"ד
יום חמישי, 26.1.23, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת שלושה חדרים
הממוקמת ברחוב חיימוביץ 1, כפר סבא הירוקה
1. מ פורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת שלושה חדרים בשטח רשום של 73.94 מ"ר לה צמודים מחסן בשטח רשום של 4.12 מ"ר; חניה בשטח רשום של 12.50 מ"ר ומרפסת בשטח רשום של 13.76 מ"ר, הממוקמת בקומה הרביעית בבניין ברחוב חיימוביץ 1 כפר סבא, והידועה כגוש 7621 חלקה 486 תת חלקה 62 (להלן: "הממכר"). הממכר יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS) במועד מסירת החזקה.
2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל אצל עו"ד שרון שפילמן ו/או עו"ד אביחי אליהו ממשרד נדב לב - משרד עורכי דין, רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 16, גבעתיים, טל': 073-7925760; פקס: 076-5106350.
3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה, למשרד כונס הנכסים,
לא יאוחר מיום 26.1.2023 בשעה 12:00.
4. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית - תחולט. בכפוף לאמור, מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.
5. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי. אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS) במועד מסירת החזקה, בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על ידי רשות האכיפה והגביה.
6. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
7. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.
8. כל מכר כפוף לאישור רשות האכיפה והגבייה בתל אביב – יפו.

נדב לב, עו"ד
בתוקף תפקידו ככונס נכסים
נדב לב - משרד עורכי דין
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביחי אליהו מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, 3 חדרים, כפר סבא הירוקה, רחוב חיימוביץ 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא הירוקה
כתובת רחוב חיימוביץ 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 26.1.23, 12:00
גוש 7621
חלקה 486
תת חלקה 62
חדרים 3
מרפסות 1
גודל 73.94 מ"ר
קומה 4
חניה יש
מחסן יש
הערות לדירה צמודים
מחסן בשטח רשום של 4.12 מ"ר
חניה בשטח רשום של 12.50 מ"ר
ומרפסת בשטח רשום של 13.76 מ"ר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu