דירה בעפולה מכונסת נכסים
עו"ד דורית ענבר סברדליק
יום רביעי, 15.2.23, 12:00 (שעון ישראל)
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה כדלקמן:
דירה ברחוב חביבה רייך 7 הרשומה בלשכת רישום המקרקעין
כגוש 16760 חלקה 5 דירה 17 (להלן:"הנכס").
2. הצעות לרכישת הבית, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ
עד ליום 15/02/23 בשעה 12:00
3. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז.
ומענו וכן את הסכום המוצע ותצורף אליה המחאה בנקאית
לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מגובה ההצעה.
4. הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש,
תוחזר למציע מבלי שתידון.
5. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעה וחזר בו,
יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.
למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.
6. הנכס נמכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו
ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני
והמשפטי. הח"מ לא תהיה אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו,
אם יתגלו, בדירה.
7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ
אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא
והם רשאים לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד
ו/או כל מציע בנפרד ולערוך התמחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא,
הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. כן רשאים הח"מ לדחות
ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעה לרכישה.
8. לקבלת פרטים נוספים ולתיאום ביקור בבית, ניתן לפנות לעוה"ד במשרד הח"מ.
9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה.
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דורית ענבר סברדליק מעו"ד דורית ענבר סברדליק בטלפון 073-7308500

דירה, עפולה, רחוב חביבה רייך 7 דירה 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב עפולה
כתובת רחוב חביבה רייך 7 דירה 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.2.23, 12:00
גוש 16760
חלקה 5
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu