תאריך אחרון להציע הצעות - בניין בשלמות בתל אביב ממנהלים מיוחדים
יום רביעי, 22.2.23, 16:00 (שעון ישראל)

למכירה נכס ייחודי בניין בשלמות פרישמן 64 תל אביב

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בבניין בשלמות עם עשר יחידות דיור ותשע מקומות חנייה לרבות המגרש וכל הצמוד במיקום מרכזי ומבוקש בתל אביב -

רחוב פרישמן 64 תל אביב

1. המנהלים המיוחדים של חברת חזקיהו בע"מ, חל"צ 510068059 הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל אגודה עותומאנית מס 729/9 (להלן: "המוכרות") מפרסמים בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות של המוכרות בנכס ברחוב פרישמן 64, תל אביב, הידוע כגוש 6903 חלקה 72 הרשום בלשכת רישום המקרקעין וכמפורט בנסח מקרקעין.

הנכס מהווה בניין הכולל עשר יחידות דיור וכן תשע מקומות חניה, הדירות והחניות מושכרות בשכירות חופשית. הבניין אינו רשום כבית משותף והחניות אינן צמודות ליחידות הדיור. (להלן ייקרא: "הנכס").

2. הזכויות בבניין יימכרו במצבן הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וע"י מומחים מטעמו, את הנכס ואת הזכויות הקיימות ו/או הפוטנציאליות, לרבות בהיבט התכנוני, הפיזי, והמשפטי, בטרם יגיש הצעתו.

3. המנהלים המיוחדים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שקיימים ו/או בנכס ולא יהיו אחראים לתיאור הנכס ו/או מצבו ו/או בקשר לזכויות בו, ו/או כל דבר האמור בחוו"ד השמאי, שתוצג בפני המתעניינים לצורכי סיוע בלבד.

4. לקבלת מסמכי ההצעה ומסמכים נלווים, ניתן להוריד מאתר בידספיריט בקישור: https://houses.bidspirit.com/kotler-law , יש להירשם כמציע ולהוריד את המסמכים לרבות טופס ההצעה והסכם המכר.

לתיאום ביקור בנכס יש לפנות למר הילל חנן בטלפון 050-6447976 ובכתובת הדוא"ל hilelhanan15@gmail.com כאשר מובהר כי בימי ביקור שיתואמו ניתן יהיה להיכנס לדירות באורח מדגמי בלבד, ולא לכולן, אולם ניתן יהיה לסייר בנכס עצמו, בחלקים שמחוץ לדירות.

5. פניות בכל נושא נוסף ככל שיידרש, יש לבצע באמצעות המייל בלבד לפי כתובות הדוא"ל Weissman@lebel-law.co.il או iris@kotler-law.co.il

6. על המציע לגבש הצעתו באופן עצמאי מבלי שהוא מסתמך על מידע או מצג כלשהו של המנהלים המיוחדים. הצעות לרכישת הנכס בשלמותו בלבד, יש להגיש בכתב במשרד עו"ד בניהו לאבל לא יאוחר מיום 22.2.2021 ב-16:00 רק באמצעות חתימה על טופס הצעה, לכל סכום הנקוב בהצעה יתווסף מע"מ כחוק.

7. להצעה יצורף שיק בנקאי או ערבות בנקאית של בנק ישראלי בתוקף ל-6 חודשים בשיעור 10% + מע"מ מסכום ההצעה (סכום המינימום לשיק הביטחון הוא שלושה מיליון ₪ בתוספת מע"מ), לפקודת המנהלים המיוחדים עו"ד בניהו לאבל ועו"ד שאול קוטלר. השיק הבנקאי יופקד למשמרת בנאמנות בידי המנהלים המיוחדים. כל מציע יחתום על הסכם הרכישה, כתנאי להשתתפות בהתמחרות ככל שתהיה. מציע שיחזור בו מהצעתו לאחר שהגישה, או שלא ישלם את מלוא התמורה במועדה בהתאם להצעתו לאחר שזו אושרה, יחולט השיק/הערבות שהפקיד.

8. המציעים שיציעו הצעה מגובה בביטחון כדין כאמור לעיל יזומנו להתמחרות טלפונית או פיזית או אינטרנטית או אחרת, לפי הוראות המנהלים המיוחדים.

9. על הזמנה זו לא יחולו דיני מכרזים. המנהלים המיוחדים רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים ביחד או בנפרד, להפסיק מו"מ בכל שלב, לערוך התמחרות פרונטלית, טלפונית או אחרת, לדרוש תנאים מוקדמים להשתתפות בהתמחרות ולהציב תנאים בהתמחרות עצמה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את תנאי ההזמנה, ואין הם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על פי שיקול דעתם. המנהלים המיוחדים לא ישלמו דמי תיווך.

10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי במחוז מרכז במסגרת תיק הפר"ק שבכותרת.


עו"ד בניהו לאבל                                            עו"ד שאול קוטלר

טל: 03-5759220 פקס: 03-5759221              קדם 44 שוהם                                 

מגדל WE, קומה 17                                       טל: 03-6935644 פקס: 03-6955565

דרך מנחם בגין 150, תל אביב

                                  מנהלים מיוחדים של המוכרות


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איריס (שאול קוטלר), עו"ד מיכל ויסמן (בניהו לאבל) מעו"ד שאול קוטלר | עו"ד בניהו לאבל - מנהלים מיוחדים בטלפון (קוטלר) 03-5759220 (לאבל) טל: 03-6935644

זכויות בעלות בבניין בשלמות, תל אביב, פרישמן 64

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בעלות בבניין בשלמות
ישוב תל אביב
כתובת פרישמן 64
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 22.2.23, 16:00
גוש 6903
חלקה 72
מסמכים:
חוות דעת שמאי
תביעת עיריית תל אביב- דרישה לשיפוץ חזיתות
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
יפוי כח בלתי חוזר
טופס הצעה
טבלת דירות וחניות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu