תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בחדרה מכונס נכסים
יום חמישי, 9.2.23, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בחדרה

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

דירה בת 4 חדרים, לה צמודים מרפסת לא מקורה, מחסן וחניה, הנמצאת בקומה שביעית בבניין מגורים ברח' שדרות מנחם בגין 25/14 חדרה, והידועה כחלקה 190/14 בגוש 10008.

2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ

עד ליום 09.02.23 בשעה 12:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד, עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

3. ביקור בנכס ייערך תאריך 18/01/23 ובתאריך 25/01/23 בין השעות 16:00 - 18:00

4. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה.

 הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.

5. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

6. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב 6274428

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

www.patt-law.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

דירה, 4 חדרים, חדרה, רח' שדרות מנחם בגין 25/14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חדרה
כתובת רח' שדרות מנחם בגין 25/14
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 9.2.23, 12:00
גוש 10008
חלקה 14
תת חלקה 190
חדרים 4
מרפסות 1
קומה 7
חניה יש
מחסן יש
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא