תאריך אחרון להציע הצעות - מחסנים בשכונת פלורנטין בתל אביב מכונס נכסים
יום רביעי, 15.2.23, 12:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת מחסנים בקומת קרקע ברח' כפר גלעדי 20, שכונת "פלורנטין", תל אביב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

מחסנים המצויים בקומת הקרקע (אחד בלובי הבניין ואחד בעורף חצר הבניין) של בניין מגורים ברח' כפר גלעדי 20, שכונת "פלורנטין" בתל אביב, הרשום בלשכת רישום המקרקעין כגוש 6930, חלקה 35 תת חלקה 4 (להלן: "הנכס").

2. ביקור בנכס ייערך ביום 2.2.2023 בשעה 12:00.

3. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ

עד ליום 15.2.2023 בשעה 12:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד עפ"י הכתובת המצוינת מטה ומאתר באתר האינטרנט http://bidspirit.com/patt-law, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

4. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד תמי מייזליק.

 הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.

5. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

6. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב 6274428

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

 www.patt-law.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

מחסנים המצויים בקומת קרקע, רח' כפר גלעדי 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מחסנים המצויים בקומת קרקע
שכונה פלורנטין
כתובת רח' כפר גלעדי 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.2.23, 12:00
גוש 6930
חלקה 35
תת חלקה 4
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu