התמחרות אינטרנטית - זכויות ב "קרקע חקלאית" במועצה אזורית גזר מבא כח הבעלים
מזרחי, לוי חברת עורכי דין
יום ראשון, 19.2.23, 10:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין – "קרקע חקלאית" בעלת פוטנציאל לשינוי ייעוד במועצה אזורית גזר
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת 5000/53,174 חלקים בלתי מסוימים במושע מהזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 13 בגוש 3792 במועצה אזורית גזר.
2. הממכר יימכר במצבו .(AS-IS) המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הממכר, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.
כל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו של המציע ובאחריותו הבלעדית.
3. הצעות לרכישת הממכר תוגשנה בשקלים, חתומות ע"י המציע בנוסח שייערך ע"י הח"מ, בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ושאינה מוגבלת בזמן, או בצירוף שיק בנקאי בסך 100,000 ₪ לפקודת הח"מ במסירה אישית.
מחיר מינימום להגשת הצעה: 2,585,000 ₪.
ההצעות תוגשנה למשרד הח"מ עד ולא יאוחר מיום 15.02.2022, בשעה 12:00.
4. המכר יבוצע באמצעות הליך התמחרות מקוונת שייערך ביום 19.02.2022
החל מהשעה 10:00 – על המציע להירשם עד למועד ההגשה הנ"ל באתר בידספיריט.
5. תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו קיום האמור בסעיף 3 לעיל במלואו (הגשת הצעה חתומה (בצירוף ערבות בנקאית או שיק בנקאי) וקבלת אישור השתתפות מטעם הח"מ.
6. המציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.
7. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים, לרבות התמחרות חוזרת והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא; וכן רשאי הוא להאריך את התקופה להגשת הצעות ו/או לבטל את המכירה, הכל לפי שיקול דעתו וללא הצורך בהנמקה.
8. הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.
9. הזוכה, אשר יעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי מנהל המכירה.

מנהל המכירה לצורך קבלת פרטים נוספים ושליחת הצעות:
מזרחי, לוי חברת עורכי דין
רח' הערבה 1 (קומה 1), גבעת שמואל
טלפון: 03-6911366
מייל: Shir@rmizrahilaw.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר שאוליאן כחלון , עו"ד ממזרחי, לוי חברת עורכי דין בטלפון 03-6911366

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת 5000/53,174 חלקים בלתי מסוימים במושע מהזכויות במקרקעין, מועצה אזורית גזר

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס 1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת 5000/53,174 חלקים בלתי מסוימים במושע מהזכויות במקרקעין
ישוב מועצה אזורית גזר
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪2,585,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.2.23, 12:00
גוש 3792
חלקה 13
תת חלקה לרכישת 5000/53,174 חלקים בלתי מסוימים במושע
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu