התמחרות אינטרנטית - מקרקעין בגבעת עדה מב"כ יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי
יום שני, 13.2.23, 11:00 (שעון ישראל)
בשם יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה (להלן: "יחידת החילוט"), הח"מ מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת המקרקעין שלהלן:
זכות בעלות ב- 500/24588 חלקים בלתי מסוימים (מושע) במקרקעין הידועים בחלקה (חלק) 4 בגוש 10136 במועצה מקומית גבעת עדה.
1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS) ובמצבו (AS IS).
2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, לרבות לעניין מחזיקים בנכס.
האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי יחידת החילוט ו/או הח"מ ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או יחידת החילוט ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.
3. טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר, ניתן לקבל במשרד הח"מ. לקבלת המסמכים ניתן לפנות למשרד עוה"ד פודורובסקי בחדרה
בטלפון 04-6336717  לעו"ד ג'ני קוקלה או במייל: jeny@podo-law.com
ניתן לקבל פרטים רלבנטיים גם באתר.
תתקבלנה הצעות אך ורק על פי כל המפורט.
4. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים וכן רשאי לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או לקבל הצעות נוספות.
5. הצעות ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס הצעה חתומה לרכישת הנכס
+ הסכם חתום, עד ליום 09/02/2023 בשעה 14:00 למשרד הח"מ,
במסירה אישית. לטופס ההצעה תצורף המחאה בנקאית ו/או שיק בנקאי לפקודת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים בשיעור של 5% מסכום ההצעה.
הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית לא תישקל.
מציע שהצעתו תוכרז כהצעה זוכה ע"י יחידת החילוט ויחזור בו מהצעתו,
ערבותו תחולט לטובת יחידת החילוט כפיצוי מוסכם לכיסוי הנזקים שייגרמו ליחידת החילוט.
6. מציע שהוא תאגיד יידרש להציג החלטה מוסמכת של התאגיד בדבר הגשת ההצעה.
7. הצעות שלא יוגשו על טופס ההצעה ואשר לא יצורפו אליהם ההמחאה בנקאית,
הסכם מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.
8. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית באתר bidspirit אשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה)
או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת ההמחאה הבנקאית אצל ב"כ יחידת החילוט.
9. התמחרות תתקיים ביום 13/02/2023 בשעה 11:00  באינטרנט באמצעות אתר bidspirit.
10. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, יהיה רשאי להאריך מועדים ויהיה רשאי שלא לבחור הצעה כלשהיא ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכסים.
11. הח"מ לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה בשום מקרה.
12. ההכרזה על בחירת המציע שירכוש את הנכס כפופה לאישורה של מועצת החילוט.

אליעזר פודורובסקי, עו"ד
הרברט סמואל 59, חדרה
טלפון: 6336717 -04 פקס: 6323118 - 04
ב"כ יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ג'ני קוקלה, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

זכות בעלות ב- 500/24588 חלקים בלתי מסוימים (מושע) במקרקעין, מועצה מקומית גבעת עדה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכות בעלות ב- 500/24588 חלקים בלתי מסוימים (מושע) במקרקעין
ישוב מועצה מקומית גבעת עדה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 9.2.23, 14:00
גוש 10136
חלקה חלק מחלקה 4
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu