התמחרות אינטרנטית - דירה בקרית ים מב"כ יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי
יום שני, 27.2.23, 11:00 (שעון ישראל)

בשם יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

(להלן: "יחידת החילוט"), הח"מ מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין שלהלן:

זכות בעלות בדירת מגורים בת 3 חדרים המצויה ברח' פנחס ספיר 3 בקרית ים

והידועה גם כחלקה 1766/13 בגוש 10444.

1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS)ובמצבו (AS IS).

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, לרבות לעניין מחזיקים בנכס. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי יחידת החילוט ו/או הח"מ ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או יחידת החילוט ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.

3. טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר, ניתן לקבל במשרד הח"מ.

לקבלת המסמכים ניתן לפנות למשרד עוה"ד פודורובסקי בחדרה לעו"ד ג'ני קוקלה

בטלפון 04-6336717  במייל: jeny@podo-law.com

ניתן לקבל פרטים רלבנטיים גם באתר, תתקבלנה הצעות אך ורק על פי כל המפורט.

4. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים וכן רשאי לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או לקבל הצעות נוספות.

5. הצעות ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס הצעה חתומה לרכישת הנכס

+ הסכם חתום, עד ליום 23/02/2023 בשעה 14:00 למשרד הח"מ, במסירה אישית. לטופס ההצעה תצורף המחאה בנקאית ו/או שיק בנקאי לפקודת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים בשיעור של 5% מסכום ההצעה.

הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית לא תישקל.

מציע שהצעתו תוכרז כהצעה זוכה ע"י יחידת החילוט ויחזור בו מהצעתו, ערבותו תחולט לטובת יחידת החילוט כפיצוי מוסכם לכיסוי הנזקים שייגרמו ליחידת החילוט.

6. מציע שהוא תאגיד יידרש להציג החלטה מוסמכת של התאגיד בדבר הגשת ההצעה.

7. הצעות שלא יוגשו על טופס ההצעה ואשר לא יצורפו אליהם ההמחאה בנקאית, הסכם מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.

8. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית באתר bidspirit

אשר תעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת ההמחאה הבנקאית אצל ב"כ יחידת החילוט.

9. ביקור בנכס ייערך

ביום 07/02/2023 בשעה 17:00

ביום 14/02/2023 בשעה 17:00

וביום 17/02/2023 (יום שישי) בשעה 11:00 

10. התמחרות תתקיים ביום 27/02/2023 בשעה 11:00 באינטרנט באמצעות אתר bidspirit.

11. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, יהיה רשאי להאריך מועדים ויהיה רשאי שלא לבחור הצעה כלשהיא ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכסים.

12. הח"מ לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה בשום מקרה.

13. ההכרזה על בחירת המציע שירכוש את הנכס כפופה לאישורה של מועצת החילוט.


אליעזר פודורובסקי, עו"ד

הרברט סמואל 59, חדרה

טלפון: 6336717 -04 פקס: 6323118 - 04

ב"כ יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ג'ני קוקלה, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

זכות בעלות בדירת מגורים, 3 חדרים, קרית ים, רחוב פנחס ספיר 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכות בעלות בדירת מגורים
ישוב קרית ים
כתובת רחוב פנחס ספיר 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.2.23, 14:00
גוש 10444
חלקה 1766
תת חלקה 13
חדרים 3
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu