התמחרות אינטרנטית - מקרקעין במ.מ. טורעאן מנאמנות
יצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח
יום רביעי, 7.8.24, 14:30

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין בייעוד חקלאי בטורעאן

בתחום תוכנית ג/12955

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין בתחום תוכנית ג/12955 (ביעוד חקלאי) המצויים באזור טורעאן ומהווים 2000/32924 חלקים מחלקה 3 בגוש 16600 (להלן: "הנכס").

1. הזכויות בנכס נמכרות במצבן כמו שהן (AS-IS) ועל המציע מוטלת החובה לערוך בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו כל בדיקה אשר נדרשת לו לשם הגשת הצעתו, לרבות בדיקת שטח הנכס ומצבו הפיסי, התכנוני, הרישומי והמשפטי של הנכס ושל הזכויות בו, בכל גוף ו/או רשות ממלכתית, עירונית ואחרת ואין הח"מ אחראים למצב הנכס ו/או למצב הזכויות והחובות בנכס.

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש במסירה אישית על גבי טופס הצעה,

עד ליום 31.7.24 בשעה 16:00. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים. לסכום ההצעה יש לצרף מס ערך מוסף. להצעה יצורף הסכם מכר חתום בנוסח המצוי אצל הח"מ.

3. להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף לתקופה של שישה חודשים מיום ההצעה, על סך של 10% מגובה ההצעה (להלן: "הערבות"). הערבות תחולט כפיצוי מוסכם וקבוע מראש אם יחזור בו המציע מהצעתו, מכל סיבה שהיא, בין לפני שנידונה הצעתו ובין לאחר קיבולה.

4. ניתן לקבל את מסמכי המכירה הכוללים: טופס הצעה, נוסח ערבות בנקאית ונוסח הסכם המכר באמצעות פניה למשרדי הח"מ למייל: yochai@riselaw.co.il .

5. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.

6. מובהר בזאת, כי אין באמור במודעה זו ו/או בנתונים שימסרו על ידי הח"מ ו/או מי מטעמם, לרבות נתונים המצויים במודעה זו, כדי להוות מצג כלשהו מצד הח"מ ואין להסתמך עליהם. הנאמנים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לנכס ו/או למודעה זו. על כל מתעניין ו/או מציע לערוך בעצמו ועל אחריותו כל בדיקה ובירור הנדרשים לו לצורך הגשת הצעתו.

7. על המכירה לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך.

8. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכות להאריך את התקופה לקבלת הצעות, להפסיק את הליכי המכר בכל שלב, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ו/או עם גורמים נוספים שלא הגישו הצעה, לשנות את נוסח הסכם המכר, ולערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם כל גורם אחר – הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת המסגרת

תיק חדל"ת 7753-01-22.


ליאת צרפתי שלום, עו"ד – נאמנת

גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין

דרך מנחם בגין 7 רמת-גן 5268102

טל': 03-7549933 פקס: 03-7549934


 יצחק רייס, עו"ד (רו"ח)- נאמן

החלוצים 9 ראש פינה 1210102

טל': 072-2463031 פקס: 072-2463032


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יוחאי חן, מתמחה מיצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח בטלפון 072-2463031

רכישת זכויות במקרקעין בייעוד חקלאי, מ.מ. טורעאן בתחום תכנית ג/12955

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס רכישת זכויות במקרקעין בייעוד חקלאי
ישוב מ.מ. טורעאן בתחום תכנית ג/12955
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 31.7.24, 16:00
גוש גוש 16600
חלקה 2000/32924 חלקים מחלקה 3
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu