התמחרות אינטרנטית - דירה בבני ברק מכונס נכסים
יום חמישי, 18.4.24, 13:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת מחצית הזכויות בדירת מגורים בת 4 חדרים ברח' דב הוז 30, בני-ברק

1. הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת מחצית הזכויות בדירת מגורים תפוסה בת 4 חדרים ברח' דב הוז 30 בבני ברק, הידועה גם כגוש 6195 חלקה 180, ת"ח 3, (להלן: "הנכס").

2. המכירה מתבצעת בהתמחרות אינטרנטית באמצעות אתר בידספיריט.

3. שמאות מקרקעין ללא פירוט שווי, וטופס הגשת הצעה מצויים בעמוד המכירה באתר בידספיריט.

4. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי AS IS במסגרת תיק חדל"פ 8981-11-20 המתנהל בבית משפט השלום בת"א. ביקורים בנכס בתיאום מראש מול משרד הח"מ בטל' שמספרו – 04-8553006.

5. לא תתאפשר כניסה לנכס בלא הזדהות באמצעות תעודת מזהה, וצילומה.

6. הנכס נמכר כתפוס ויוותר בסטטוס תפוס עד לחודש אוקטובר שנת 2031, על כל המשמעויות הנובעות מכך, ומובהר בזאת כי לרוכש לא תהא זכות השימוש בנכס בתקופה זו.

7. על כל מציע לבדוק, ועל אחריותו בלבד את כל הנתונים העובדתיים, הפיזיים, המשפטיים והתכנוניים של הנכס, לרבות אפשרות ניצולו ואין הח"מ אחראי לכל מצג ביחס לנ"ל.

8. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות שם המציע, תעודת זהות+ספח, כתובת והסכום המוצע, יש להגיש בכתב במשרד הח"מ עד ליום 16.04.24 בשעה 16:00. להצעה תצורף המחאה בנקאית בלבד לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה. ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו, או לא ישלים את הליך המכר. הגשת הצעה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, הינה תנאי להשתתפות בהתמחרות.

9. התמחרות ממוחשבת תתקיים ביום 18.04.24 בשעה 10:00.

10. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר המצוי במשרד הח"מ. יתרת התמורה תשולם תוך 60 ימים מיום אישור המכר ע"י בית משפט השלום בת"א.

11. המציע שיזכה ישלם מס רכישה וכל מס אחר אשר חל או יחול על רוכש הנכס, במידה ויהיו כאלה והוא יבצע את רשום הזכויות על שמו באמצעות עו"ד מטעמו.

12. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד, או עם אחד מהם, ולקיים התמחרות בין המציעים או מי מביניהם כפי שיבחר ו/או יחליט. כן רשאי הח"מ לדחות או להאריך את מועד קבלת הצעות הרכישה. דיני מכרזים לא יחולו על מכירה זו.

13. למציע שמורה הזכות לבטל את ההתמחרות ובמקר זה יושבו כספי הערבון להצעה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת ביטול המכירה.

14. הח"מ לא יישא באחריות בקשר לנכס, מלבד החובות המוטלים עליו עפ"י דין.

15. פרטים נוספים מעבר לפרטים באתר בידספיריט מצויים במשרדי הח"מ.

16. המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום – ת"א.

17. לא ישולמו דמי תיווך או עמלות כלשהן.


נדב שפירא, עו"ד

שדרות המגינים 53, חיפה

טלפון: 04-8553006 פקס: 04-8553007

דוא"ל: office@ns-lawfirm.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ברנרד גרינברג, עו"ד מנדב שפירא | משרד עורך-דין, מגשר ונוטריון בטלפון 04-8553006

דירה, 4 חדרים, בני ברק, רחוב דב הוז 30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב בני ברק
כתובת רחוב דב הוז 30
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 16.4.24, 16:00
גוש 6195
חלקה 180
תת חלקה 3
חדרים 4
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu