תאריך אחרון להציע הצעות - מגרש בהוד השרון מכונס נכסים
10.4.24

מוזמנות בזאת הצעות במסגרת כינוס נכסים

לרכישת הזכויות במגרש לבניה בשטח רשום של 670 מ"ר,

הידוע כגוש 6443 חלקה 340, המצוי ברח' שלמה המלך 14 בהוד השרון

(להלן: "הנכס") בתיק הוצל"פ 518082-11-22

(להלן: "תיק ההוצל"פ").

סכום המינימום להגשת הצעות הוא 10,000,000 ₪ (ומע"מ, ככל שיחול)

ולא תתקבלנה הצעות בסכום נמוך יותר.

הנכס יימכר במצבו (AS IS) כפי שיהיה ביום מסירת החזקה בו,

בכפוף לתנאי הסכם המכר והתקיימות התנאים המתלים, כשהוא נקי מכל חוב

ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד ג' בהתאם להוראות סע' 34א' לחוק המכר,

התשכ"ח - 1968. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את הנכס וסביבתו,

מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני והזכויות הקשורות בו, לרבות ובין היתר,

התאמתו למצב התכנוני ולרבות מגבלות ותנאים החלים עליו. הצעת המציע תוגש,

אך ורק על סמך בדיקותיו; הח"מ

ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס למצגי הנכס.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד יום 10.04.24 בשעה 14:00,

בצירוף הסכם מכר חתום ע"י המציע, טופס הגשת הצעה חתום

ושיק בנקאי בשיעור 10% מסכום ההצעה, ערוך לפקודת לשכת הוצאה לפועל (להלן: "הערבון") למשרד הח"מ: בית סלומון ליפשיץ, רח' החילזון 6, ר"ג, קומה 9.

ההצעות יהיו נקובות בש"ח וככל שתחול חבות במע"מ על המכר,

סכום המע"מ יתווסף לסכום התמורה בהתאם לשיעורו באותו מועד.

המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו והיא תהיה בלתי חוזרת; המציע

אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את הצעתו לאחרים.

הערבון יוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה ובאישור רשמת ההוצאה לפועל.

מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו

ו/או לא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה ו/או לא ישלים את הליך המכר,

יחולט הערבון שהפקיד כפיצוי מוסכם וללא הוכחת נזק.

הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא

והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב ובכל דרך,

עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים וכן לערוך התמחרות ביניהם

ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות,

הכל עפ"י שקול דעתה הבלעדי.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך ע"י הח"מ.

כניסתו לתוקף של הסכם המכר שייחתם ע"י המציע כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בתיק ההוצל"פ. לפרטים נוספים ולקבלת תיק מסמכים למציע,

הכולל בין היתר, טופס הגשת הצעה, הסכם מכר עליו יידרש המציע

לחתום כחלק בלתי נפרד מהצעתו וחו"ד שמאי (חלקית, ללא סכומים), ניתן לפנות למשרד הח"מ בטל' 03-5757712  או באמצעות דוא"ל: yanc@ysl-law.com


ניצה פוזנר, עו"ד

כונסת נכסים

סלומון ליפשיץ ושות', עורכי דין

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יאן לשין-כרמל, עו"ד ממשרד סלומון, ליפשיץ ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-5757712

זכויות מגרש לבניה, הוד השרון, רחוב שלמה המלך 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: 0%
המכירה התקיימה בתאריך 10/04/2024 בבית המכירות משרד סלומון, ליפשיץ ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים

סוג נכס זכויות מגרש לבניה
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב שלמה המלך 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.4.24, 14:00
גוש 6443
חלקה 340
גודל 670 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu