התמחרות אינטרנטית - שטח חקלאי בין ציפורי למשהד מכונס נכסים
משרד עורכי דין מתתיהו ברוכים
9.4.24

הח"מ, בתפקידו ככונס נכסים, מזמין בזה את הציבור להגיש לו

הצעות לרכישת שטח חקלאי הממוקם בין ישוב ציפורי לישוב משהד צפונית לכביש מס' 79

, הידוע כגוש 17516 חלקה 3 המפורט להלן (להלן: "הנכס" / "השטח החקלאי"):

- אין הח"מ יודע את מצב הנכס ואין הוא אחראי למצבו אשר יימכר,

במצבו הקיים כמות שהוא ("AS IS") ללא כל אחריות לטיבו,

ועל המציע ובאחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת לבדוק את טיב הנכס,

מצבו המשפטי והפיסי ובכלל.

- בכפוף לפנייה לח"מ, ניתן לקבל עותק מהשמאות ליחידה (ללא מחיר),

נסח, חוזה מכר ועותק מצו המינוי.

 -מכירת הנכס כפופה לאישור כב' רשמת ההוצאה לפועל.

- כל הנתונים שנמסרים והתמונות אינם באחריות כונס הנכסים

ועל המציע לבצע את כל הבדיקות הדרושות בטרם מתן הצעה.

- ההתמחרות תיערך ביום 09/04/2024 החל מהשעה 10:00

- ניתן להשתתף בהתמחרות המקוונת באמצעות האינטרנט

(במקרה כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים

המשתתפים בהתמחרות הממוחשבת) או להגיע פיזית למשרדו של הח"מ

(בכפוף לתיאום מראש).

- תנאי להשתתפות בהתמחרות הוא הפקדה פיסית של עירבון כספי

או המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בגובה 10% מערך ההצעה.

- מובהר ומודגש, כי הנכס נמכר AS IS, כאשר על הקונה להסדיר את הבעלות

והרישום מול לשכת רישום המקרקעין.

- הנתונים שנמסרים והתמונות אינם באחריותו של הכונס

ועל המציע לבצע את כל הבדיקות הדרושות בטרם מתן הצעה,

על אחריותו הבלעדית.

- מציע שיחזור בו מהצעתו, לאחר מסירתה, ערבותו / המחאתו תחולט.

בכפוף לאמור, מציע שהצעתו לא התקבלה סופית, תוחזר לו הערבות/ כספי ההמחאה.

- הח"מ לא יהיה אחראי לכל פגם ו/או מום ו/או אי התאמה בנכס

ו/או או בזכויות בו מכל מין וסוג שהוא.

- על הזמנה זו ועל כונס הנכסים לא יחולו דיני המכרזים.

- הח"מ מסיים את התנהלותו מול הרוכש לאחר תשלום מלוא תמורת המכר,

האחריות על העברת הזכויות בנכס לאחר המכירה הינה

על אחריותו הבלעדית של הרוכש בלבד, והח"מ אינו אחראי לספק לרוכש כל מסמך

ו/או נתון ו/או מידע בנוגע לנכס.

- כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים

ו/או לנהל עם כל אחד מו"מ בנפרד ו/או למכור את הזכויות לכל גורם שימצא לנכון

ו/או לבטל את הליך ההזמנה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.


מתתיהו ברוכים, עו"ד – כונס נכסים

רח' יצחק רבין 2 פתח תקווה, מגדלי ב.ס.ר בניין I קומה 16

טלפון: 03-6819589

פקס: 03-6588226

מייל: itzhak@bml-law.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יצחק ממשרד עורכי דין מתתיהו ברוכים בטלפון 03-6819589

שטח חקלאי, ציפורי, בין ישוב ציפורי לישוב משהד צפונית לכביש מס' 79

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
המכירה התקיימה בתאריך 09/04/2024 בבית המכירות משרד עורכי דין מתתיהו ברוכים

סוג נכס שטח חקלאי
ישוב ציפורי
כתובת בין ישוב ציפורי לישוב משהד צפונית לכביש מס' 79
גוש 17516
חלקה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu