תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בפתח תקווה
ירון אראל | משרד עורכי דין
יום חמישי, 2.5.24, 14:00

1. בתוקף תפקידו ככונס נכסים עפ"י צו בית משפט השלום בפתח תקווה,

מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישה בשלמות של חלקה: 46 בגוש: 6406,

רח' יצחק בן דוד 25/רח' הצנחנים 26, בפתח תקווה (להלן: "הנכס")

עליה מצויים מספר מבנים, כשהיא במצבה הנוכחי.

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,

בצירוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בזמן או שיק בנקאי,

בשיעור של 5% מערך ההצעה בצירוף מע"מ לפקודת הח"מ,

במשרדו של כונס הנכסים, עו"ד ירון אראל,

עד ליום 02/05/2024 בשעה 14:00

הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית או שיק בנקאי,

תיפסל. סכום ההצעה לא יפחת מ- 10 מיליון ₪ בצירוף מע"מ.

3. המציע שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצב כפי שהוא (AS IS).

4. באחריותו הבלעדית של המציע לבדוק את מצבו המשפטי של הנכס, טיבו,

מצבו הפיסי, התכנוני, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו,

מצב הזכויות בו לרבות המחזיקים, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו

וכל היבט אחר הטעון בדיקה ביחס לנכס. אין בכל מידע אשר נמסר

ו/או אשר יימסר ע"י כונס הנכסים ו/או מי מטעמו בכדי להוות מצג כלפי המציעים

ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או בכדי להטיל על כונס הנכסים

ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

5. כונס הנכסים אינו כפוף לדיני המכרזים ורשאי לנהל מו"מ עם המציעים

או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות, ולהאריך את המועד לקבל הצעות,

אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והכל בכפוף להוראות בית המשפט הנכבד,

אשר בפניו מתנהל הליך כינוס הנכסים.

6. הקונה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי אצל כונס הנכסים.

7. קונה שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא

ו/או לא חתם על הסכם המכר בנוסח אשר אצל כונס הנכסים,

ערבותו או השיק הבנקאי שמסר יחולטו,

זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר עפ"י דין.

8. לא ישולמו דמי תיווך. המצאת מסמכי ההזמנה השונים למתעניינים

תהיה כנגד תשלום 300 ₪ + מע"מ.

9. המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט השלום בפתח תקווה,

כבוד השופטת מירב כפיר.


ירון אראל, עו"ד

רחוב חומה ומגדל 16, תל אביב

טל: 03-5377553, פקס: 153-3-5377553

מייל: Yaron.erel@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירון אראל מירון אראל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5377553

נכס מקרקעין עליה מצויים מספר מבנים, פתח תקווה, רחוב יצחק בן דוד 25 / רחוב הצנחנים 26

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס נכס מקרקעין עליה מצויים מספר מבנים
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב יצחק בן דוד 25 / רחוב הצנחנים 26
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪10,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 2.5.24, 14:00
גוש 6406
חלקה 46
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu