דירה בנשר מכונס נכסים
15.4.24
הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בנשר
1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בדירת מגורים הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (פנקס הבתים המשותפים) בשטח רשום (לשכת רישום המקרקעין) של 63.10 מ"ר וכל המוצמד לה (3/84 חלקים מהרכוש המשותף) והמצויה בקומה הרביעית בבניין ברחוב אורן 16 בנשר והידועה כגוש 11236 חלקה 60 תת חלקה 7 והכול כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין (להלן – "הנכס").
ביקורים בנכס יערכו לאחר תיאום טלפוני עם כונס הנכסים.
2. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית ( AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על הח"מ ו/או על הצדדים. אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס ללא יוצא מן הכלל ביחס לכלל הגופים הרלוונטים ללא יוצא מן הכלל.
3. הצעות רכישה יש להגיש בכתב, בהתאם לנוסח שיומצא על ידי כונס הנכסים כמנוי להלן, למשרד עו"ד מישל מאיר פטיתו, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד מישל מאיר פטיתו, לא יאוחר מיום 15.4.2024 תוך שכונס הנכסים רשאי להאריך את המועדים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
4. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהא רשאי לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנסיבות המיוחדות שחלות על הנכס ואשר יקבעו על כונס הנכסים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
5. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום במשרד כונס הנכסים על הסכם מכר שנוסח ע"י כונס הנכסים, וזאת מיד עם הכרזתו כאמור כזוכה. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונס הנכסים מתוך ידיעה שיכול ויוטמעו בו שינויים בכפוף לאישור בית המשפט.
6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא למעט בשל סיבות הקשורות לקיבוץ ותקנוניו, יחולט השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית שהפקיד כפיצוי מוסכם.
7. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.
8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
9. לא ישולמו דמי תיווך.
10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל.
11. לקבלת פרטים ומסמכי הצעה ניתן לפנות למשרד הח"מ בימים א'-ה'.

מישל מאיר פטיתו, עו"ד ונוטריון – כונס הנכסים
  פטיתו, אסף – משרד עורכי דין ונוטריון
  רח' שאול המלך 65 (בית המש"י) בית שאן
  טלפון: -048644465 פקסמיליה: 04-8644475
  דוא"ל: patito@mp-law.org

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מישל מאיר פטיתו מפטיתו, פחימה, אסף | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8644465

דירה, נשר, רחוב אורן 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: 0%
המכירה התקיימה בתאריך 15/04/2024 בבית המכירות פטיתו, פחימה, אסף | משרד עורכי דין ונוטריון

סוג נכס דירה
ישוב נשר
כתובת רחוב אורן 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.4.24, 16:00
גוש 11236
חלקה 60
תת חלקה 7
גודל 63.10 מ"ר
קומה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu