מקרקעין עליה בנוי בניין מגורים בתל אביב-יפו מבא כח
תומר הראל | עורך דין
יום חמישי, 2.5.24, 17:00
הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין
חלקה 60 בגוש 8991 במלואה , עליה בנוי בניין מגורים.
הח"מ, כב"כ הבעלים הרשום של במקרקעין, מזמין בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת המקרקעין המצויים ברחוב קדם 77 תל-אביב-יפו והידועים כגוש 8991 חלקה 60 (להלן: "המקרקעין")
1. על הזמנה זו לא יחולו דיני מכרזים, והיא אינה יוצרת כל מחויבות ו/או אחריות ו/או מצג כלשהוא מצד הח"מ ו/או הבעלים של המקרקעין.
2. הזמנה זו אינה מהווה הצעה לצורכי קיבול!
3. המקרקעין ימכרו במצבם כמות שהם (AS-IS) והאחריות לבדיקת זכויות המוכר במקרקעין ו/או בדיקת המקרקעין עצמם, לרבות מצבם הפיסי ו/או התכנוני ו/או המשפטי ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או אפשרויות אחרות ו/או שווי מוטלת על המציע/ה ועליו בלבד.
4. על המציע/ה לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר בנוסח שהוכן מראש על-ידי הח"מ.
5. מובהר כי תנאי התשלום מפורטים בהסכם המכר .
6. ניתן לקבל קובץ מסמכים לרבות טופס ההצעה וכן נוסח הסכם המכר באמצעות פניה במייל בלבד למשרד הח"מ בכתובת דוא"ל office@h-law.biz.
7. את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ, דרך מנחם בגין 74 קומה 4 תל-אביב-יפו, עד ולא יאוחר מיום 2.5.24 שעה 17:00
8. הצעה אשר לא תכלול טופס הצעה מלא וחתום, הסכם מכר חתום על-ידי המציע/ה והמחאה בנקאית בסכום של 5% מסכום ההצעה, לא תתקבל ובאם התקבלה רשאי הח"מ ו/או הבעלים של המקרקעין להחזיר למציע/ה.
9. הח"מ רשאי בין היתר לבחור כל הצעה שהיא או שלא לבחור אף אחת מן ההצעות. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הח"מ שומר לעצמו את הזכות לבקש ולקבל הצעות נוספות בכל מועד שהוא ללא צורך במתן הסבר ו/5או הנמקה כלשהיא.
10. הח"מ רשאי לנהל מו"מ ו/או התמחרות על מציע/ה מסוימים בהתאם לשיקול דעתו ו/או עם כמה מציעים ו/או לערוך התמחרות בין חלק מן המציעים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ללא צורך במתן הסר ו/או הנמקה כלשהיא.
11. ההמחאה הבנקאית אשר תצורף להצעה תושב למציע/ה אם תידחה או תיפסל הצעתו וזאת תוך 60 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות המפורט בהזמנה זו.
12. במידה והצעת המציע/ה תתקבל רשאי הח"מ להפקיד את ההמחאה שצורפה להצעה כתשלום על חשבון רכישת המקרקעין.
13. במידה והמציע/ה חזר/ה בו/ה מהחלטתו לרכוש את המקרקעין, יהיה רשאי הח"מ להפקיד ולחלט סכום ההמחאה הבנקאית כפיצוי מוסכם מראש, בין הצדדים וחתימת המציע/ה על טופס ההצעה מהווה אישורו הבלתי חוזר לכך.
14. הח"מ רשאי לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות או לעשות שינויים בתנאי המכירה ו/או לבטל את ההליך ההזמנה וזאת בכל מועד שהוא ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במצן הנמקה כלשהיא

עו"ד תומר הראל, בא כוח הבעלים
דרך מנחם בגין 74, בית מעיא, קומה 4, תל-אביב-יפו
טל- 03-5374044

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תומר הראל, עו״ד מתומר הראל | עורך דין בטלפון 03-5374044

חלקה עליה בנוי בניין מגורים, תל אביב-יפו, רחוב קדם 77

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חלקה עליה בנוי בניין מגורים
ישוב תל אביב-יפו
כתובת רחוב קדם 77
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 2.5.24, 17:00
גוש 8991
חלקה 60
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu