תאריך אחרון להציע הצעות - קרקע בחדרה במסגרת הליך פש"ר
משרד עורכי דין פדר
יום ראשון, 5.5.24, 16:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע בלתי מובנה המצויה בחדרה

והידועה כגוש 10007 חלקה 146

1. כל המעוניין מוזמן בזאת להציע הצעה לרכישת קרקע

בלתי מובנה המצויה בחדרה והידוע כגוש 10007 חלקה 146

כאשר החלק היחסי בחלקה הינו 143 מ"ר מתוך 2,011 מ"ר (להלן: "הממכר").

2. הקונה יהיה אחראי הבלעדי לביצוע רישום הזכויות בנכס בפנקסי הרישום

המתאימים על שמו.

3. חוברת בנוגע להליך הזמנה זה , הכוללת – חלקי חוות דעת שמאית

להערכת שווי הממכר, מסמכי ההצעה וכן נוסח החוזה לרכישת הנכס,

ניתן לקבל אצל עוה"ד

רותם טל במשרדי הנאמן- עו"ד אופיר פדר

ברח' הגביש 4, בניין טיטניום, אזוה"ת פולג, בנתניה

טל: 077-7373737  פקס 153-9-8355122

דואר אלקטרוני: rotem@federlaw.co.il

4. הצעות בכתב, על גבי מסמכים אותם ניתן לקבל במשרד עו"ד פדר,

בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בנאמנות,

בשיעור של 10% מהסכום המוצע ובצירוף טופס הצעה חתום ע"י המציע,

יש למסור, במעטפה סגורה, במשרד עו"ד פדר,

בכתובת המצוינת מטה, עד ולא יאוחר מיום 05/05/24 בשעה 16:00

5. לאחר קבלת ההצעות, יישלח למציעים אשר הגישו הצעה כדין למשרד הח"מ,

מועד ההתמחרות וכן מיקומה.

6. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה

ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט.

בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי,

תוחזר לו המחאתו/ערבותו.

7. יובהר כי הנאמן אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי שמאות הממכר,

תיאור הממכר ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות הממכר, הממכר וזכויותיו

בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא – AS IS.

8. על המציע ובאחריותו לבדוק את הממכר בכל ההיבטים, כולל מצבו הפיזי,

מצבו התכנוני, הרישומי והמשפטי ואת השימושים בו.

הממכר יימכר במצבו הנוכחי ("AS IS") ועל סמך בדיקות המציע בלבד.

9. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש המחוזי בלוד

במסגרת תיק פש"ר 63315-09-17.

10. עו"ד אופיר פדר ו/או עו"ד גלית שוקרון ו/או מי מטעמם שומרים בידיהם

את הזכות לקבוע ו/או להאריך ו/או לבטל את מועדי הגשת ההצעה

וההתמחרות (ככל שתוכרז), בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

11. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנה זו אינה מהווה הצעה למכירת הממכר,

אינה כפופה לדיני המכרזים ו/או להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992,

אין בה משום הצעה ו/או התחייבות של הח"מ למכור את הממכר למי מהמציעים,

לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת,

או לאדם אחר כלשהו. הח"מ יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מכרז,

מו"מ או הליך של התמחרות עם המציעים או חלקם או עם אדם אחר,

והוא שומר לעצמו את הזכות לוותר על פגמים בהגשה

ולבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו, והינו רשאי שלא למכור את הממכר, כלל.


אופיר פדר, עו"ד

רח' הגביש 4ב', א.ת החדש פולג

ת.ד. 699, נתניה 4210602

טלפון: 077-7373737

פקס: 153-9-8355122

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אופיר פדר ממשרד עורכי דין פדר בטלפון 077-7373737

קרקע בלתי מובנה, חדרה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0% למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קרקע בלתי מובנה
ישוב חדרה
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.5.24, 16:00
גוש 10007
חלקה 146
הערות החלק היחסי בחלקה
הינו 143 מ"ר
מתוך 2,011 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu