תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בהרצליה מבא כח
יום חמישי, 18.4.24, 14:00

בשם יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

(להלן: "יחידת החילוט"), הח"מ מזמין בזה את הציבור

להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין שלהלן:

זכות בעלות בדירת מגורים המצויה ברח' רחל המשוררת 9, הרצליה
והידועה בגוש 6524 בחלקה 18 תתי חלקה 19 + 18 (להלן – "הנכס").
1. הנכס יימכר במקום המצאו (WHERE IS)ובמצבו (AS IS).
2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי,
המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה,
לרבות לעניין מחזיקים בנכס. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד
ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או בזה שיימסר על ידי יחידת החילוט
ו/או הח"מ ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציע
ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ ו/או יחידת החילוט
ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס
ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.
3. טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר, ניתן לקבל במשרד הח"מ.
לקבלת המסמכים ניתן לפנות למשרד
- עוה"ד פודורובסקי בחדרה
בטלפון: 04-6336717
לעו"ד ג'ני קוקלה, במייל: jeny@podo-law.com
ניתן לקבל פרטים רלבנטיים גם באתר קישור כאן >>
תתקבלנה הצעות אך ורק על פי כל המפורט.

4. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאי לערוך התמחרות
בין המציעים וכן רשאי לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים
ו/או לקבל הצעות נוספות.
5. הצעות ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס הצעה חתומה לרכישת הנכס
+ הסכם חתום, עד ליום 18/4/2024 בשעה 14:00 למשרד הח"מ,
במסירה אישית. לטופס ההצעה תצורף המחאה בנקאית
ו/או שיק בנקאי לפקודת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי,
משרד המשפטים בשיעור של 5% מסכום ההצעה. הצעה שלא תצורף אליה
ערבות בנקאית לא תישקל. מציע שהצעתו תוכרז כהצעה זוכה ע"י יחידת החילוט
ויחזור בו מהצעתו, ערבותו תחולט לטובת יחידת החילוט
כפיצוי מוסכם לכיסוי הנזקים שייגרמו ליחידת החילוט.
6. מציע שהוא תאגיד יידרש להציג החלטה מוסמכת של התאגיד
בדבר הגשת ההצעה.
7. הצעות שלא יוגשו על טופס ההצעה ואשר לא יצורפו אליהם ההמחאה בנקאית,
הסכם מכר חתום לא ידונו ע"י הח"מ. הצעות עם הסתייגויות
או תיקונים למסמכים הללו לא ידונו.
8. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים לרבות אינטרנטית, באתר bidspirit אשר תעשה ממקום
מושבו של המציע באופן מקוון באמצעות האינטרנט באתר - bidspirit
במועד שיימסר למציעים.
המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע הצעותיו
במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה)
או באמצעות מחשב, לאחר הפקדת מסמכי ההצעה
וההמחאה הבנקאית אצל ב"כ יחידת החילוט.
9. ביקור בנכס ייערך
ביום 5/4/24 בשעה 10:00
ביום 12/4/24 בשעה 10:00

10. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא, יהיה רשאי להאריך מועדים
ויהיה רשאי שלא לבחור הצעה כלשהיא ע"פ שיקול דעתו הבלעדי
ו/או לפרסם הזמנה/ות חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכסים.
11. הח"מ לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה בשום מקרה.
12. ההכרזה על בחירת המציע שירכוש את הנכס כפופה לאישורה של מועצת החילוט.

אליעזר פודורובסקי, עו"ד
הרברט סמואל 59, חדרה
טלפון: 6336717 – 04
פקס: 6323118 - 04
ב"כ יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ג'ני קוקלה, עו"ד מפודורובסקי משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6336717

דירה, הרצליה, רחוב רחל המשוררת 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0% למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב הרצליה
כתובת רחוב רחל המשוררת 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 18.4.24, 14:00
גוש 6524
חלקה 18
תת חלקה 19 + 18
מסמכים:
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
תשריט בית משותף
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא