דירה בתל אביב מכונס נכסים
מיכאל אביב | משרד עורכי דין
יום ראשון, 1.9.24, 16:00
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בדירת מגורים
ברח' לוי אשכול 16 תל אביב, הידועה כגוש 7225, חלקה 7, תת חלקה 54 
(קומה 12 בשטח של 136.1 מ"ר עם חניה צמודה בשטח 12.2 מ"ר
ומחסן צמוד בשטח 4.8 מ"ר).
במתחם ישנם בריכה, חדר כושר, ספרייה, ועוד, לרווחת הדיירים.
2. ביקורים בדירה ייערכו בתיאום מראש עם כונסי הנכסים.
3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב לח"מ, במשרדם,
עד ליום 1.9.24 בשעה 16:00. הסכום המוצע יהא נקוב בשקלים.
להצעה יצורף שיק בנקאי, ערבות ע"ס 5% מסכום ההצעה.
מציע שהצעתו תתקבל, ואשר יחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא, ערבותו תחולט.
4. אין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי.
על המציע לברר על אחריותו כל הפרטים הנוגעים לנכס,
כולל מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלו, היתרי/חריגות בניה,
חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.
אין הח"מ אחראי למצב הנכס מכל בחינה שהיא, והוא ימכר כפי שהוא "AS IS"
5. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.
6. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא
והוא יהיה רשאי לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד או במאוחד,
וכן עם אחרים לפי בחירתו ושיקול דעתו כולל קיום מו"מ ו/או התמחרות ביניהם.
7. מציע שהצעתו תזכה, יחתום במועד הזכיה
על הסכם מכר עפ"י הנוסח המצוי במשרדי הח"מ
ואשר הוא הנוסח אשר יחייב את המציעים.
8. בסמוך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יוזמנו המציעים טלפונית
לישיבת/הליך התמחרות.
9. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.

- מיכאל אביב, עו"ד כונס נכסים
מרחוב מדינת היהודים 89, הרצליה 
נייד: 050-4001516 פקס: 09-8828181
דוא"ל: mickeyaviv@gmail.com

- אלישע קאהן, עו"ד כונס נכסים
המעיין 28, אפרת
טל': 054-8003161 פקס: 08-6880661
דוא"ל: elisha.kahan@mail.huji.ac.il
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד מיכאל אביב ממיכאל אביב | משרד עורכי דין בטלפון 050-4001516

דירה, תל אביב, רחוב לוי אשכול 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0% למידע נוסף
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב לוי אשכול 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.9.24, 16:00
גוש 7225
חלקה 7
תת חלקה 54
גודל 136.10 מ"ר
קומה 12
חניה יש
מחסן יש
הערות שטח של 136.1 מ"ר
עם חניה צמודה בשטח 12.2 מ"ר
ומחסן צמוד בשטח 4.8 מ"ר
במתחם ישנם בריכה,
חדר כושר, ספרייה,
ועוד, לרווחת הדיירים
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu