התמחרות אינטרנטית - בית מגורים ברחוב סמטת אהרון בחיפה מנאמן
דהאן, גולדנר | משרד עורכי דין
יום חמישי, 27.6.24, 13:00
הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים ברחוב סמטת אהרון 10, חיפה
1. הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת בית מגורים
ברחוב סמטת אהרון 10, חיפה, הידוע גם כגוש 10779,
חלקה 49, תת חלקה 4 (להלן: "הנכס").
2. המכירה תתבצע בהתמחרות אינטרנטית באמצעות אתר "בידספיריט".
טופס הגשת הצעה וחוות דעת שמאית לנכס, ללא פירוט שווי,
מצויים בעמוד המכירה באתר שכתובתו: https://houses.bidspirit.com/do-law
3. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם מכר
המצוי גם כן בעמוד המכירה.
4. הנכס יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי AS IS
במסגרת תיק חדל"פ 15707-03-23, המתנהל בבית משפט השלום בחיפה,
במסגרתו מונה הח"מ כנאמן.
5. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, הקנייני, המשפטי, התכנוני, או הרישוי של הנכס אם יש כזה, מגבלותיו אם יש,
האפשרות לניצולו וכל ענין אחר בקשר עם הנכס וסביבתו.
האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו
ו/או בזה שיימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציע
ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על הח"מ
ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו
ו/או האפשרויות לניצולו.
6. ביקורים בנכס יערכו במועד שיתואם מראש עם משרד הנאמן.
ביום 13/06/2024 בין השעות 10:30-14:00,
יתקיים יום מרוכז לביקור והתרשמות מהנכס.

7. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות שם המציע, תעודת זהות, כתובת והסכום המוצע,
יש להגיש בכתב במשרד הח"מ עד ליום 25/06/2024 בשעה 14:30
להצעה תצורף המחאה בנקאית בלבד לפקודת הח"מ
בגובה 10% מסכום ההצעה.
יובהר כי, הגשת הצעה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל,
הינה תנאי להשתתפות בהתמחרות.
8. התמחרות ממוחשבת תתקיים ביום 27/06/2024 בשעה 13:00
ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד או מחשב.
9. סכום המינימום להגשת הצעות הוא 1,800,000 ₪,
ולא תתקבלנה הצעות בסכום הנמוך מסכום המינימום.
10. המציע אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את הצעתו לאחרים.
11. ההמחאות הבנקאיות יוחזרו לכל מציע אשר לא יבחר כקונה על ידי הנאמן, ומציע שיבחר כקונה ויחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא, לאחר שהצעתו נבחרה,
ההמחאה הבנקאית שמסר תחולט כפיצוי קבוע ומוסכם,
ולא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.
12. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא
עם כל המציעים ביחד, או עם אחד מהם בנפרד,
ועם גורמים נוספים שלא הציעו הצעות ו/או לערוך התמחרות בין המציעים,
כולם או חלקם, או עם כל גורם אחר ו/או להאריך את התקופה לקבלת ההצעות
ו/או לבטלה ו/או לפרסם הזמנה חדשה להציע ההצעות,
הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הח"מ.
13. דיני מכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה
ועל הליך בחירת הזוכה .
14. הח"מ לא יישא באחריות בקשר לנכס, מלבד החובות המוטלים עליו עפ"י דין.
15. הנאמן לא ישלם דמי תיווך או עמלה כלשהי,
אלא אם התחייב לכך מפורשות ובכתב לאחר קבלת אישור הממונה על חדלות פירעון
ו/או בית המשפט.
16. המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בחיפה במסגרת הליך חדלות הפירעון.

אלמוג דהאן, עו"ד – בתפקידו כנאמן
מרח' יוסף לוי 23, קריית ביאליק
טלפון: 04-655-33-77
דוא"ל: Almog@Do-law.co.il
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אלמוג דהאן, עו״ד מדהאן, גולדנר | משרד עורכי דין בטלפון 04-6553377

דירה, חיפה, רחוב סמטת אהרון 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב סמטת אהרון 10
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,800,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.6.24, 14:00
גוש 10779
חלקה 49
תת חלקה 4
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu